ROZEZNANIE RYNKU wynajem sal

ROZEZNANIE RYNKU

 wynajem sal na zajęcia: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, Trening umiejętności społecznych, Wsparcie psychologiczne.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem sal szkoleniowych  na zajęcia : Indywidualna Ścieżka Reintegracji, Trening umiejętności społecznych, Wsparcie psychologiczne w projekcie: „Aktywne wsparcie” RPMA.09.01.00-14/d408/19 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje oraz formularz dostępny w  pliku

Rozeznanie rynku –  plik