Aktywna jesień życia w Gminie Stanin

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 141 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Stanin.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania:
– Usługi opiekuńcze dla 31 osób
– Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób
– Usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji / fizjoterapii dla 15 osób

Klub Seniora dla 100 osób w wieku 60+
– Warsztaty kulinarne
– Warsztaty z rękodzieła
– Warsztaty muzyczne/ taneczne
– Gimnastyka rekreacyjna
– Poradnictwo prawne
– Wyjścia do kina / teatru
– Wyjazd edukacyjno- integracyjny
– Poradnictwo rodzinno- socjalne
– Zajęcia z animatorem klubu.

Klub seniora będzie funkcjonował w budynkach bez barier architektonicznych w Staninie, w Sarnowie i w Wólce Zastawskiej umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo:

Stanin – brak schodów, podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; Wólka Zastawska – brak schodów, szerokie drzwi, brak progów; Sarnów – podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu: Stanin 54, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stanin 62 oraz na stronach internetowych: www.gops-stanin.pl i www.stanin.pl. Strona internetowa, na której zamieszczone są informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne jest dostosowana do standardów WCAG 2.0, co umożliwi pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Planowana rekrutacja odbędzie się od czerwca 2021r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu Stanin 54 21-422 Stanin lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-25) 798 11 02 lub 737-198-651.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Całkowita wartość projektu: 1 295 700,00 zł

Środki wspólnotowe: 1 036 560,00 zł

Wkład własny: 194 355,00 zł