Zintegrowany system wsparcia rodziny

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zrealizowała projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny” w partnerstwie z 8 gminami na terenie powiatu lubelskiego.

Głównym celem projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 480 osób poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Garbów, Niemce, Wojciechów, Konopnica oraz Jastków.

Projekt zakładał rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
  2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Pracę socjalną.

Wartość projektu wynosiła 999 885,00 zł. Realizacja projektu miała miejsce w okresie od 09.2017r. do 08.2018r.

Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Informacje o projekcie, jak i sposobie rekrutacji do projektu dostępne były dostępne na stronie internetowej Fundacji jak i u Partnerów w Ośrodkach Pomocy Społecznej.