Informacja o projekcie pn „Akcja Aktywizacja ­ Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje o projekcie pn. „Akcja Aktywizacja ­ Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”.

Nr projektu: RPLU.11.01.00­IP.02­06­002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Gościeradów w okresie: 01.01.2021r. do 30.12.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 60 osób (I edycja 20 osób, II edycja 20 osób, III edycja 20 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Gościeradów. Będą to osoby korzystających ze wsparcia OPS
w Gościeradowie.

W ramach projektu można skorzystać z następujących usług:

 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne po 1h/uczestnik
 3. grupowe warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”–dla 60 osób: 2gr.10os. x 3 dni x 6 godzin dydaktycznych / na rok.

Warsztaty obejmują naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości.

 1. wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny – organizowany w każdym roku, udział weźmie 60 uczestników proj. wraz z otoczeniem i opiekunami.

Podczas wyjazdu zostanie zorganizowany warsztat. Celem wyjazdu jest budowanie relacji, więzi, obserwacji zachowań poza rodziną, integracja, pobudzenie zainteresowań, nauka zachowania poza domem, kultury osobistej, możliwości spędzania wolnego czasu.

 1. poradnictwo zawodowe indywidualne – w tym diagnoza potrzeb, opracowanie IPD oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia – dla 60 osób po 3 godziny
 2. Szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i IPD dla 60 os.
 3. Szkolenie Kurs prawa jazdy kat. B –- wsparciem zostanie objętych 30 osób, które ze względu na utrudnioną komunikację na terenach wiejskich potrzebują zdobyć kwalifikacje kierowcy.
 4. Staże zawodowe dla 60 UP przez 6 miesięcy ukierunkowane na nabycie praktycznych umiejętności na stanowisku pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami przez: 20os. co roku w 2021-2023 r.
 5. Pracę socjalna na rzecz 60 UP, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społ. oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 1. Ciepły posiłek z przerwą kawową podczas warsztatów grupowych
 2. Materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe
 3. Stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych dla 60 uczestników
 4. Sfinansowanie kosztu egzaminu na prawa jazdy kad. B
 5. Stypendium stażowe w ramach 6 miesięcznych staży zawodowych
 6. Ubezpieczenie NNW stażystów
 7. Badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym
w  Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rekrutacja planowana jest od 20 stycznia 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, Gościeradów Ukazowy 63

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (15)838-14-52