Włączamy aktywnych w gminie Urzędów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w okresie od: 2021-03-01 do 2023-06-30 realizuje projekt pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 36 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej.

Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji przyczynią się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu realizowane są na obszarze objętym rewitalizacją i na rzecz grupy docelowej zamieszkującej na obszarze rewitalizowanym. Projekt przyczyni się do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie na rzecz włączenia społecznego.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (dla każdej edycji):

 1. warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 2. warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 3. warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób” – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 4. artterapia – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 5. poradnictwo zawodowe indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (średnio 6 godzin na uczestnika);
 6. szkolenie / kurs zawodowy dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (średnio 120 h na uczestnika);
 7. egzamin kwalifikacyjny / certyfikacyjny po szkoleniu/ kursie zawodowym;
 8. stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń / kursów zawodowych dla każdego uczestnika;
 9. stypendium stażowe w ramach czteromiesięcznych staży zawodowych dla każdego uczestnika;
 10. pracę socjalną na rzecz wszystkich uczestników, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 11. wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych z pomocy społecznej.

 

Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 1.  ciepły posiłek podczas:
  • warsztatów motywacyjnych w zakresie zmiany postaw i zachowań;
  • warsztatów w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym;
  • warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób”;
 2. materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe;
 3. ubezpieczenie NNW stażystów;
 4. badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy;
 5. materiały na zajęcia z artterapii.

 

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 777 016,00 zł

Środki wspólnotowe: 660 463,60

Wkład własny: 116 552,40 zł

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie