Klub Seniora w gminie Niemce

Od 01.01.2019r. realizujemy wraz z Partnerem – Gminą Niemce/Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt pn. „Klub Seniora w gminie Niemce” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0063/18.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 60 osób starszych (kobiet) z terenów wiejskich wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Seniora w Gminie Niemce w okresie od I 2019 r. do XII 2020r. Działania te przyczynią się do wzrostu dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 60 seniorów w wieku 60+ w  Gminie Niemce.

Projekt zakłada realizację:
1. Poradnictwa
2. Warsztatów
3. Funkcjonowanie kawiarenki
4. Spotkania integracyjne i wyjazdy edukacyjne

Wartość projektu wynosi 910 887,50 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 774 254,37 złzł i wkład własny 45 565,63 zł ).

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.