Nasz Zespół

Tomasz Lipiński – Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynator projektów, Doradca ds. realizacji projektów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych (fundrasing, zarządzanie i koordynacja projektów). Doradca ds. realizacji projektów dla JST, micro przedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2011-2012 Członek Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Lublin

Anna Daszyńska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynatorka projektów, Doradca ds. realizacji projektów

Absolwentka Zarządzania i Marketingu UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Zarządzanie Gospodarką  Społeczną na UW oraz Standardów Działania III Sektora – Zarządzanie w NGO na WSPiA.  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe pracy przy projektach. Pracowała przy rozliczaniu projektów w ramach ZPORR 2004-2006 oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Od 2010 r. doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych. Udzielała wsparcia przy realizacji ok. 50 projektów współfinansowanych z EFS realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w województwie lubelskim. Od 2011 r. związana zawodowo z III sektorem koordynuje projekty społeczne oraz pozyskuje środki na realizację zadań. Była członkiem zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa lubelskiego  na lata 2014 2020 w obszarze: bezrobocie i walka z ubóstwem. Trener z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów.

Anna Rozyn – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynator projektów, Doradca ds. realizacji projektów