Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie realizuje projekt „Aktywizacja społeczno – ­zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 284 klientów ( w tym 185 kobiet, 99 mężczyzn oraz w tym 20 osób z niepełnosprawnościami) GOPS w Krzywdzie, Adamowie, Serokomli i Wojcieszkowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej do końca grudnia 2022 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 036 775,00 zł

Środki wspólnotowe: 881 258,75 zł

Wkład własny: 155 516,25 zł