Akcja Aktywizacja ­Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje o projekcie pn. „Akcja Aktywizacja ­ Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”.

Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0024/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku 60 osób (w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn, w tym 4 osób z niepełnosprawnością) klientów OPS Gościeradów wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej od 1 stycznia 2021 do 30 września 2023 r.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Gościeradów w okresie: 01.01.2021r. do 30.09.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 60 osób (I edycja 20 osób, II edycja 20 osób, III edycja 20 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Gościeradów. Będą to osoby korzystających ze wsparcia OPS
w Gościeradowie.

W ramach projektu można skorzystać z następujących usług:

 • Aktywna integracja o charakterze społecznym indywidualne poradnictwo psychologiczne po 1h/uczestnik grupowe warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”–dla 60 osób: 2gr.10os. x 3 dni x 6 godzin dydaktycznych / na rok.
 • Warsztaty obejmują naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości.
 • Wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny – organizowany w każdym roku, udział weźmie 60 uczestników proj. wraz z otoczeniem i opiekunami. Podczas wyjazdu zostanie zorganizowany warsztat. Celem wyjazdu jest budowanie relacji, więzi, obserwacji zachowań poza rodziną, integracja, pobudzenie zainteresowań, nauka zachowania poza domem, kultury osobistej, możliwości spędzania wolnego czasu.
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne – w tym diagnoza potrzeb, opracowanie IPD oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia – dla 60 osób po 3 godziny
 • Szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i IPD dla 60 os.
 • Szkolenie Kurs prawa jazdy kat. B –- wsparciem zostanie objętych 30 osób, które ze względu na utrudnioną komunikację na terenach wiejskich potrzebują zdobyć kwalifikacje kierowcy.
 • Staże zawodowe dla 60 UP przez 6 miesięcy ukierunkowane na nabycie praktycznych umiejętności na stanowisku pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami przez: 20os. co roku w 2021-2023 r.
 • Pracę socjalna na rzecz 60 UP, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społ. oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 • Ciepły posiłek z przerwą kawową podczas warsztatów grupowych
 • Materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe
 • Stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych dla 60 uczestników
 • Sfinansowanie kosztu egzaminu na prawa jazdy kad. B
 • Stypendium stażowe w ramach 6 miesięcznych staży zawodowych
 • Ubezpieczenie NNW stażystów
 • Badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rekrutacja planowana jest od 20 stycznia 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, Gościeradów Ukazowy 63

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (15)838-14-52

 

Całkowita wartość projektu: 1 850 953,92 zł

Środki wspólnotowe: 1 573 310,83 zł

Wkład własny: 277 643,09 zł

Rozstrzygnięcie

rozeznania rynku na przeprowadzenie doradztwa nr 01/GOS/2022

 w projekcie pn.: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, nr Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizuje projekt „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”., w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020,
w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY BYŁ NASTĘPUJĄCY

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie Wykonawcy do realizacji doradztwa zawodowego. 

Doradztwo zawodowe indywidualne – będzie realizowane poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia. Podczas doradztwa opracowane zostaną dokumenty aplikacyjne jak CV, list motywacyjny oraz omówione zostaną potencjalne oferty pracy. Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 120 godzin dla  40 Uczestników Projektu w wymiarze 3 godzin dla każdego. Celem doradztwa zawodowego jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85312320-8 – Usługi doradztwa

 

  Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 1. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego w grupie docelowej, którą stanowi 40 osób. Osoby te są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Gościeradów, w tym w szczególności:
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • bezrobotne – os. zagrożone wykluczeniem społecznym nie tylko z powodu bezrobocia, będą to osoby zagrożone ze względu na inne przesłanki wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • niskich kwalifikacjach
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne,
 • w tym rolnicy

 

 1. Miejsce realizacji i sposób realizacji
 2. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat kraśnicki, Gmina Gościeradów

 

Usługa będzie wykonywana

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa zawodowego
 • Posiada udokumentowane 2 lata doświadczenia zawodowego oraz minimum 120 godzin doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 06.2022r., do godziny 16.00
 2. Miejsce składania ofert:

 

 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com

 

 1. Informacja dotycząca złożonych wycen
lp. Wykonawca

 

Kwota netto za godzinę doradztwa Kwota netto za realizację zadania

 

1. Łukasz Ipnar, ul. Kryształowa 26/25, 20-582 Lublin 100,00 zł 12 000,00 zł
2. Agnieszka Sawicka, Cichostów 12a, 21-210 Milanów 120,00 zł 14 400,00 zł

 

 

 1. Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

 

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu pn.: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

 

Łukasz Ipnar,

Kryształowa 26/25,

20-582 Lublin

 

Cena

12 000,00 PLN

 

Wyłoniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę w poszczególnej części zapytania.

Rozstrzygnięcie rozeznanie rynku 1_GOS_2022