Zaktywowani

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z K.A.M. FIT Kamil Magoś
realizuje projekt  „Zaktywowani”

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie 01.03.2022- 28.2.2023 r. przez min. 60% osób z grupy 80 osób (w tym 45K i 35M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu m. Lublin-poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zwiększających szanse wychodzenia z ubóstwa tj. IŚR, szkoleń zawodowych, trening umiejętności i kompetencji społ., wsparcia psychologicznego, staży, pośrednictwa pracy.

 

Całkowita wartość projektu:   968 640,25 zł

Środki wspólnotowe: 823 344,21 zł

Wkład własny:  145 296,04 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.