Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób (75 kobiet i 15 mężczyzn) w tym 20 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krzywda, powiat
łukowski.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 90 osób starszych (75 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie zintegrowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania oraz świadczenie usług w Klubie seniora w Gminie Krzywda w okresie od 05.2021 r. do 04.2023 r.

W projekcie zaplanowano realizację:
1. Zintegrowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania
● Usługi w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii
● Usługi opiekuńcze

2. Rozwój środowiskowych form pomocy, samopomocy i wsparcia środowiskowego
● Warsztaty aktywizacyjne z zakresu kultury fizycznej
● Warsztaty informatyczne
● Warsztaty z rękodzieła
● Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
● Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku

● Doradztwo z dietetyki
● Wyjazd do teatru do Warszawy
● Wyjazdy do kina
● Wsparcie specjalistów ds. kultury zajęć w klubie seniora
● Cykliczne spotkania / kawiarenka
● Animacja zajęć w klubie seniora
● Usługi psychologiczne
● Poradnictwo prawne
● Poradnictwo rodzinno socjalne

 

Całkowita wartość projektu: 704 625,00 zł

Środki wspólnotowe:  563 700,00 zł

Wkład własny: 105 710,00 zł