Szkolenia dla studentów

za
Celem projektu jest przygotowanie łącznie 30 osób, studentów lubelskich uczelni, do aktywnego aplikowania po środki unijne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości oraz inicjatyw obywatelskich, poprzez przeszkolenie w zakresie założeń funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.
Opis projektu:
Projekt jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Instytutu Partycypacji Społecznej oraz Naukowego Studenckiego Koła Samorządowego na Wydziale Politologii UMCS. Kadrę projektu stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz wspieraniu inicjatyw obywatelskich.
Działania w projekcie będą polegały na organizacji cyklu 5 szkoleń, poruszających różne aspekty związane z projektami unijnymi w latach 2014-2020.
Program:
I. ABC funduszy europejskich na lata 2014-2020 – cele, programy, założenia
1. Czym są fundusze europejskie?
2. Dokumenty strategiczne (europejskie – krajowe – regionalne)
3. Podział nowych Funduszy Europejskich
4. Ćwiczenie w grupach
5. Omówienie zadań

II. Erasmus +
1. Wstęp do Erasmusa + (w tym jak to wyglądało wcześniej)
2. Akcje Erasmusa +
– Akcja 1 – Mobilność edukacyjna
a) Projekty mobilności studentów i pracowników szkół wyższych
b) Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą
– Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
– Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
3. Konstruowanie wniosku o dofinansowanie.
4. Zawiązywanie partnerstw w ramach wspólnych projektów.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
1. Wstęp do Programu POWER
2. Omówienie podstawowych pojęć Programu, przedstawienie osi priorytetowych, jak korzystać z dokumentów.
3. Omówienie dokumentów związanych z PO WER: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
4. Konstruowanie wniosku o dofinansowanie.
5. Co POWER ma do zaoferowania dla młodych osób?
6. Co ja i moja społeczność może zyskać dzięki funduszom unijnym ?

IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
1. RPO województwa lubelskiego – zagadnienia ogólne, podstawowe pojęcia i zasady
2. Omówienie dokumentów związanych z RPO: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, harmonogramu naborów, wytycznych itp.
3. Dofinansowanie z RPO na rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.
4. Dofinansowanie z RPO na inicjatywy lokalne i działania społeczne.
5. Możliwości zatrudnienia i wolontariatu jako kadra projektu w ramach RPO.

V. Projekty europejskie w praktyce – prezentacja i omówienie projektów uczestników szkolenia.

Rekrutacja trwa od 03.04 do 13.04.2015 r. Załączony formularz zgłoszeniowy należy wypełnić przesłać na adres: FunduszeUE2020@gmail.com
Terminy szkoleń:
1. Grupa „środowa” (5×2 godziny) – 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05, godz. 16:45-18:15
2. Grupa „weekendowa” (2×5 godzin) – 25.04, 9.05, godz. 10.00 -14.00

OTO LINK DO POBRANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: http://99380.file4u.pl/download/5656612/22_03_15_Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_fundusze_www.file4u.pl.doc