Oferta współpracy

Jesteśmy zainteresowani współpracą z podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zawiązywaniu partnerstw w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • przygotowania projektów partnerskich,
 • przygotowania porozumień o partnerstwie,
 • współpracy przy bieżącej realizacji projektów partnerskich,

Prowadzimy działalność doradczo – szkoleniową przeznaczoną dla administracji publicznej, w szczególności dla gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Doradztwo i przygotowanie w zakresie :

 • Wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych (głównie w zakresie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • Realizacji i rozliczania projektów, w tym unijnych w nowej perspektywie finansowej;
 • Dokumentów strategicznych i programowych (strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy współpracy z NGO);
 • Wsparcia ekonomii społecznej (zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, zlecanie zadań, klauzule społeczne)
 • Zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.

Usługi szkoleniowe w zakresie:

 • Fundusze zewnętrzne, w tym europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Rozliczanie projektów oraz kwalifikowalność wydatków
 • Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca OPS – PUP,
 • Usługi społeczne w ramach projektów dla OPS/PCPR,
 • Partnerstwa

Naszą kadrę stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego doradztwa dla gmin, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz w realizacji projektów społecznych.

W przypadku zapotrzebowania na usługi doradczo-szkoleniowe, prosimy o indywidualny kontakt

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Anna Rozyn tel. 505 973 100
Anna Daszyńska tel. 507 425 523
Tomasz Lipiński tel. 604 206 774
e-mail:friofound@gmail.com

REFERENCJE