ROZEZNANIE RYNKU 01/GOS/2022 na wycenę usług doradztwa zawodowego

ROZEZNANIE RYNKU 01/GOS/2022

na wycenę usług doradztwa zawodowego

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Gościeradów. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa zawodowego – Łącznie 120 godzin.

 Poradnictwo zawodowe indywidualne – będzie realizowane poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia. Podczas doradztwa opracowane zostaną dokumenty aplikacyjne jak CV, list motywacyjny oraz omówione zostaną potencjalne oferty pracy. Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 120 godzin dla  40 Uczestników Projektu w wymiarze 3 godzin dla każdego. Celem doradztwa zawodowego jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia.

2. KOD CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa

3. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Gościeradów.

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w terminie od podpisania umowy do 30.09.2023 r. Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa.

5. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia doradztwa: wzory list obecności, karty poradnictwa zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

6. Opis Uczestników Projektu: Grupę docelową stanowi 40 osób. Osoby te są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Gościeradów, w tym w szczególności:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • bezrobotne – os. zagrożone wykluczeniem społecznym nie tylko z powodu bezrobocia, będą to osoby zagrożone ze względu na inne przesłanki wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • niskich kwalifikacjach
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne,
 • w tym rolnicy

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa zawodowego
 • Posiada udokumentowane 2 lata doświadczenia zawodowego oraz minimum 120 godzin doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego

 

III. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

IV. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

V. SKŁADANIE OFERT WYCENY:

  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie_rynku_01.GOS.2022_na_usługi- doradztwa zawodowego 2022

 

Rozstrzygnięcie

rozeznania rynku na przeprowadzenie doradztwa nr 01/GOS/2022

 w projekcie pn.: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, nr Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizuje projekt „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”., w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020,
w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY BYŁ NASTĘPUJĄCY

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie Wykonawcy do realizacji doradztwa zawodowego. 

Doradztwo zawodowe indywidualne – będzie realizowane poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia. Podczas doradztwa opracowane zostaną dokumenty aplikacyjne jak CV, list motywacyjny oraz omówione zostaną potencjalne oferty pracy. Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 120 godzin dla  40 Uczestników Projektu w wymiarze 3 godzin dla każdego. Celem doradztwa zawodowego jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85312320-8 – Usługi doradztwa

 

  Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 1. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego w grupie docelowej, którą stanowi 40 osób. Osoby te są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Gościeradów, w tym w szczególności:
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • bezrobotne – os. zagrożone wykluczeniem społecznym nie tylko z powodu bezrobocia, będą to osoby zagrożone ze względu na inne przesłanki wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • niskich kwalifikacjach
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne,
 • w tym rolnicy

 

 1. Miejsce realizacji i sposób realizacji
 2. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat kraśnicki, Gmina Gościeradów

 

Usługa będzie wykonywana

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa zawodowego
 • Posiada udokumentowane 2 lata doświadczenia zawodowego oraz minimum 120 godzin doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 06.2022r., do godziny 16.00
 2. Miejsce składania ofert:

 

 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com

 

 1. Informacja dotycząca złożonych wycen
lp. Wykonawca

 

Kwota netto za godzinę doradztwa Kwota netto za realizację zadania

 

1. Łukasz Ipnar, ul. Kryształowa 26/25, 20-582 Lublin 100,00 zł 12 000,00 zł
2. Agnieszka Sawicka, Cichostów 12a, 21-210 Milanów 120,00 zł 14 400,00 zł

 

 

 1. Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

 

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu pn.: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

 

Łukasz Ipnar,

Kryształowa 26/25,

20-582 Lublin

 

Cena

12 000,00 PLN

Wyłoniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę w poszczególnej części zapytania.

Roztrzygnięcie rozeznanie rynku 1_GOS_2022