ROZEZNANIE RYNKU: wynajem sal na zajęcia

ROZEZNANIE RYNKU

wynajem sal na zajęcia: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, Trening umiejętności społecznych, Wsparcie psychologiczne.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia : Indywidualna Ścieżka Reintegracji, Trening umiejętności społecznych, Wsparcie psychologiczne w projekcie: pt. „Zaktywowani” RPLU.11.01.00-06-0073/20  realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem niniejszego rozeznania rynku jest potwierdzenie, iż wynajem sal szkoleniowych w miejscowości Lublin na zajęcia: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, Trening umiejętności społecznych, Wsparcie psychologiczne, przewidziane do realizacji w projekcie – zostały wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Forma organizacji zajęć: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, coaching – indywidualne spotkania doradcą zawodowym i coachem w wymiarze 6 godzin na osobę – godziny zegarowe.

Łącznie: 80 uczestników * 6 godzin = 480 godzin

Okres realizacji: czerwiec 2022 – kwiecień 2023r.

 

Forma organizacji zajęć: Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe

Wymiar godzinowy, liczba Uczestników/Uczestniczek:

40 godzin/ 1 grupa 10 osobowa x 8 grup

Łącznie: 320 godzin.

1 godzina = 60 minut zajęć

Okres realizacji: czerwiec 2022 – kwiecień 2023r.

 

Forma organizacji zajęć: Wsparcie psychologiczne – indywidualne spotkania z psychologiem
w wymiarze 6 godzin na osobę – godziny zegarowe

Łącznie: 80 uczestników * 6 godzin = 480 godzin

Okres realizacji: czerwiec 2022 – kwiecień 2022r.

 

I. Szczegóły realizacji zamówienia:

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej wynajmu sal szkoleniowych na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, Wsparcie psychologiczne z uczestnikami projektu i zajęć grupowych Trening umiejętności społecznych.

a) Standard sal:

– sala powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, stawiane pomieszczeniom, w których prowadzone są zajęcia

– standard – czyste ściany, czysta wykładzina/podłoga, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble.

b) wyposażenie sal: sale powinny posiadać minimum 1 biurko, 2 krzesła, na zajęcia grupowe stoły, krzesła dla minimum 10 uczestników, łącze internetowe (stałe, WIFI), możliwość, flipczart, flamastry (uzupełniane w ramach potrzeby), dostęp do xero w budynku.

c) brak barier architektonicznych.

d) dostępność sal: w godzinach 8.00 – 21.00

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na załączonym formularzu oferty do dnia 15.06.2022r. na adres poczty elektronicznej zaktywowani@protonmail.com lub przesłanie/złożenie osobiście w Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18

lub w Administracji budynku od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 (budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Rozeznanie rynku – sale IŚR Trening umiejętności społ…Wsparcie psychologiczne 1