ROZEZNANIE RYNKU 02/GOS/2022 na wycenę usług poradnictwa prawnego

ROZEZANIE RYNKU 02/GOS/2022 na wycenę usług poradnictwa prawnego

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny poradnictwa prawnego dla mieszkańców gminy Gościeradów. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi.

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa prawnego – Łącznie 200 godzin.

Tematyka specjalistycznego poradnictwa dotyczyć będzie m.in.: poradnictwa prawnego świadczonego dla Uczestników Projektu m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, alimentacyjnego, majątkowego, spadkowego, karnego, postepowań komorniczych, zabezpieczenia społecznego oraz innych zagadnień zgłaszanych bezpośrednio do Wykonawcy lub Lidera/Partnera projektu przez Uczestników Projektu podczas spotkań.

Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 200 godzin dla  40 Uczestników Projektu w wymiarze 5 godzin dla każdego.

 

 1. KOD CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze

 

 1. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Gościeradów.

 

 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w terminie od podpisania umowy do 30.09.2023 r. Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa.

 

 1. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia doradztwa: wzory list obecności, karty poradnictwa zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

 

 1. Opis Uczestników Projektu: Grupę docelową stanowi 40 osób. Osoby te są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Gościeradów, w tym w szczególności:
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • bezrobotne – os. zagrożone wykluczeniem społecznym nie tylko z powodu bezrobocia, będą to osoby zagrożone ze względu na inne przesłanki wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • niskich kwalifikacjach
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne,
 • w tym rolnicy

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa prawnego oraz posiada tytuł adwokata lub radcy prawnego
 • Posiada udokumentowane 2 lata doświadczenia zawodowego oraz minimum 200 godzin doświadczenia w zakresie poradnictwa prawnego,

 

III. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

IV. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

V. SKŁADANIE OFERT WYCENY:

  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie_rynku_02.GOS.2022_na_usługi- poradnictwa prawnego 2022