Zintegrowany system wsparcia rodziny

Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęła realizację projektu pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny” w partnerstwie z 8 gminami na terenie powiatu lubelskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 480 osób poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Garbów, Niemce, Wojciechów, Konopnica oraz Jastków.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
  2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Pracę socjalną.

Wartość projektu wynosi 999 885,00 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 09.2017r. do 08.2018r.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Informacje o projekcie, jak i sposobie rekrutacji do projektu dostępne będą na stronie internetowej Fundacji jak i u Partnerów w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

logo-ps