Lublin, 18.09.2019 r. Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów papierniczych na warsztaty artystyczne

w ramach projektu: „Klub Seniora w gminie Niemce”, Nr: RPLU.11.02.00-06-0063/18, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
ul. Lipowa 18/67
20-024 Lublin
NIP: 712-32-63-025

Biuro Projektu
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin
pokój nr III.18
(budynek Inkubatora Technologicznego)

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizująca projekt „Klub Seniora w gminie Niemce”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny zakupu materiałów papierniczych na warsztaty artystyczne

I. PRZEDMIOT WYCENY:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów papierniczych na warsztaty artystyczne oraz dostawa ich do siedziby Zamawiającego.
1. Baza albumowa – 60 szt. (10×15 cm)
2.
Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę na koszt Dostawcy.
Kod CPV:
1. Wspólny słownik zamówień (CPV):
30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe
2. Terminy realizacji/wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia do 7 października 2019r.
3. Miejsce dostawy:
Biuro Projektu
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin
pokój nr III.18
(budynek Inkubatora Technologicznego)

I. Składanie ofert wyceny:
1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Termin złożenia wyceny: do dnia 25.09.2019 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
3. Forma złożenia wyceny:
w formie papierowej – biuro projektu – Frezerów 3, 20-209 Lublin pokój nr III.18, w godz. 8.00– 16.00.
lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: frio.found@gmail.com
4. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
5. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Formularz oferty

logo-ps