Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów nr 02/WAK/2021

Rozstrzygnięcie

rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów nr 02/WAK/2021

 

 w projekcie pn.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, nr Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizują projekt Włączamy aktywnych w gminie Urzędów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020,
w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY BYŁ NASTĘPUJĄCY

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie Wykonawcy do realizacji warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób” 

Warsztaty mają na celu uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka zdrowia fizycznego, psychicznego, by lepiej funkcjonować w społeczeństwie, rodzinie,  środowisku pracy. Istotne jest wskazanie uczestnikom, że zaniedbania zdrowotne często są przyczyną złego stanu fizycznego i psychicznego, a co za tym idzie niezdolnością podejmowania pracy.

Warsztaty będą przeprowadzone w dwóch edycjach według planowanego harmonogramu: edycja nr 1: 18 uczestników (2grupy po 9 osób), 6 dni po 6 h /grupa w okresie od podpisania umowy do 31.08.2021 oraz edycja nr 2: 18  uczestników (2grupy po 9 osób), 6 dni po 6 h /grupa w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022

Łącznie do zrealizowania przewidziano 72 godziny w 2021 r. (edycja nr 1) i 72 godziny w 2022 r. (edycja nr 2).

Termin realizacji zamówienia: edycja nr 1 od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021, edycja nr 2 w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

85320000-8 – Usługi społeczne

 

  Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonego wsparcia: dzienniki zajęć, listy obecności.
 • stała i bieżąca współpraca z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań, informowanie jakie wyposażenie sali (np. flipchart lub inne) konieczne jest do wykonania przedmiotu umowy,
 • informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie niestacjonarnej lub na odległość (e-learning).
 2. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
 4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 5. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 6. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego. Termin realizacji umowy: usługi powinny być zrealizowane:
 7. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
 8. W sytuacji, gdy wybrany wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia trenera o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
 9. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na spotkanie z uczestnikami, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie trenera).
 10. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia.
 11. Za godzinę pracy warsztatowe przyjmuje się 45 minut

 

 1. Miejsce realizacji i sposób realizacji
 2. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat kraśnicki, Gmina Urzędów
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyboru wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania,
  w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 • Usługa będzie wykonywana

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 1. każdy specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/certyfikaty/uprawnienia do udzielania przeprowadzania szkoleń w wybranym zagadnieniu
 2. każdy specjalistów będzie miał min. 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu warsztatów
 3. każdy specjalistów będzie posiadał doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów w wymiarze co najmniej 70 godzin szkoleniowych z zakresu wsparcia profilaktyki psychologicznej lub zdrowotnej lub dietetycznej

Opis sposobu potwierdzenia spełniania ww. warunku: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia i doświadczenia Wykonawcy lub osoby wskazanej przez Wykonawcę, która będzie realizowała usługę (załącznik nr 3).

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia, w części Doświadczenie kadry wskazanej do przeprowadzenie warsztatów.

Do załącznika niezbędne jest  przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kserokopii protokołów odbioru usługi/referencji, potwierdzających doświadczenie posiadane przez specjalistę poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku.

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 07.2021r.
 2. Miejsce składania ofert:

 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

 

 1. Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

 

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert na przeprowadzenie warsztatów dla Uczestników Projektu pn.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

 

European Consulting Grzegorz Wenarski

Marzanny 11A

20-516 Lublin

 

Cena

14 400,00 PLN

 

Wyłoniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę w poszczególnej części zapytania.

Roztrzygnięcie rozeznanie rynku 2 wak 2021