Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 1/2021 rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 1/2021

 rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następujących usług:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY:

Rozeznanie zostało podzielone na części rozeznania. Przedmiotem rozeznania było:

 

Część I – Poradnictwo psychologiczne indywidualne

Indywidualne poradnictwo psychologiczne– dla 60 osób po 1h/uczestnik (godzina zegarowa)

Poradnictwo ma na celu na celu wsparcie UP w działaniach aktywizujących uczestnika społecznie i zawodowo. Celem poradnictwa psychologicznego jest ocena motywacji uczestnika, jego potencjału i predyspozycji, diagnoza sytuacji problemowej, ustalenie ścieżki indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego.

Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 60 godzin, które zostaną podzielone na 3 tury

Poradnictwo będzie przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od 01.02.2023 do dnia 30.04.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny poradnictwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 

Część 2 – Grupowe warsztaty psychologiczne pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Celem warsztatu poprzez naukę jest wzmocnienie umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych Uczestników projektu. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości.

 

Zakres prac:

 1. zaproponowanie autorskiego programu grupowych warsztatów
 2. wykonanie pracy w formie praktycznego warsztatu prowadzonego przez trenera

 

Łącznie w ramach części nr 2 zaplanowano 108 godzin szkoleniowych: 2gr. x 10os. x 3 dni x 6 godzin /rok x 3 lata (godzina warsztatowa).

Grupowe warsztaty będą przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.05.2022, 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od 01.02.2023 do dnia 30.05.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny warsztatów uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 

Część 3 – Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe indywidualne – będzie realizowane poprzez sporządzenie diagnozy potrzeb, opracowanie Indywidulanego Planu Działania oraz podniesienie poziomu wiedzy
z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 180 godzin, które zostaną podzielone na 3 tury.

 

Zakres prac:

 1. zaproponowanie autorskiego programu poradnictwa zawodowego
 2. wykonanie pracy w formie indywidualnego poradnictwa
 3. sporządzenie diagnozy oraz opracowanie IPD

 

Łącznie w ramach części nr 3 zaplanowano 180 godzin poradnictwa: 3 tury w każdej 3 h x 20 osób

Poradnictwo będzie przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od 01.03.2023 do dnia 30.04.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 

 1. Miejsce realizacji i sposób realizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy

Woj. Lubelskie, powiat kraśnicki

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonego wsparcia: karty poradnictwa indywidualnego, diagnoza, indywidualny plan działania, listy obecności.
 • stała i bieżąca współpraca z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań, informowanie jakie wyposażenie sali (np. flipchart lub inne) konieczne jest do wykonania przedmiotu umowy,
 • informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie niestacjonarnej lub na odległość (e-learning).
 2. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

 

POZOSTAŁE WARUNKI:

 1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 3. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
 4. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. W sytuacji, gdy wybrany wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia trenera o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na spotkanie z uczestnikami, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie trenera).
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Każdy wykonawca może złożyć wycenę na więcej niż 1 część zamówienia z zastrzeżeniem, że 1 osoba będzie wykonywała maksymalnie 2 części zamówienia i spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia dla każdej z nich.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.

 

 • Warunki udziału w rozeznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

1. O uzyskanie zlecenia w ramach niniejszego rozeznania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:
a) Specjalista posiada wykształcenie wyższe
b) Specjalista posiada 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie specjalistycznego poradnictwa, którego dotyczy oferta. Każdy ze specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/certyfikaty/uprawnienia do udzielania poradnictwa w wybranym zagadnieniu
oraz
c) Specjalista posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763) (dotyczy części 1 i 2 rozeznania)
d) Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze co najmniej 50 godzin (dotyczy tylko części 1 rozeznania)
e) Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu posiada minimum 100 godzin doświadczenia w postaci prowadzenia szkoleń z zakresu wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapii i/lub terapii rodzin w wymiarze co najmniej 100 godzin zawodowego (dotyczy tylko części 2 rozeznania)
f) Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego w wymiarze co najmniej 100 godzin doświadczenia (dotyczy tylko części 3 rozeznania)
g) Specjalista posiada uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (dotyczy tylko części 3 rozeznania)

 

Opis sposobu potwierdzenia spełniania ww. warunków: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozeznania ofertowego, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia i doświadczenia kadry wskazanej przez Wykonawcę.

Do załącznika niezbędne jest  przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kserokopii protokołów odbioru usługi/referencji, potwierdzających doświadczenie posiadane przez specjalistę poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

 

KOD CPV:

85312320-8 – Usługi doradztwa

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

85320000-8 – Usługi społeczne

 

 1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. 70 % – cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa – max. 70 pkt
 2. 30% – doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa – max. 30 pkt

 

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o ww. kryteria i przyznaną w toku oceny punktację, tj. liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Lp = A + B

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie

A – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa”

B – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa objętego zamówieniem.

 

Cena:

Łączna liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa” zostanie przyznana według następującego wzoru:

 

 

Cena najniższa za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego

poradnictwa spośród wszystkich ofert

A    =        ———————————————————————————- x 70

Cena za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa z oferty badanej

 

Doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa[1]:

Łączna liczba punktów w kryterium „doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa objętego zamówieniem” zostanie przyznana według następującego wzoru:

 

liczba wykazanych godzin przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem z oferty badanej

B = ——————————————————————————————— x 30

największa liczba wykazanych godzin przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem spośród złożonych ofert

 

Liczba godzin zegarowych przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem musi jasno wynikać z Załącznika 3, podane sformułowania jak „etat”, „ponad” oraz godziny lekcyjne nie będą przeliczne przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku

  

 1. Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

 

Część nr I

PS CONSULTING Małgorzata Sawczuk

24-100 Puławy

cena brutto za realizację całości przedmiotu rozeznania:

6 000,00 zł

 

Część nr II

PS CONSULTING Małgorzata Sawczuk

24-100 Puławy

cena brutto za realizację całości przedmiotu rozeznania:

9 720,00 zł

 

Część nr III

Łukasz I. 20-582 Lublin

cena brutto za realizację całości przedmiotu rozeznania:

18 000,00 zł

 

Wyłonieni Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów za przedstawioną wycenę.

Dotyczy posiadanego doświadczenia w zakresie świadczenia usług zarówno  indywidualnych (skierowanych do osób indywidualnych) jak i grupowych (skierowanych do grup)