Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 2/2021  rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 2/2021

 rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, realizowanym
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następujących usług:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY:

W ramach rozeznania dotyczącego realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym było:

 • Usługa dostawy materiałów szkoleniowych na warsztaty grupowe

Usługa dostawy materiałów szkoleniowe na warsztaty grupowe (teczka, długopis, notatnik itp.) w ilości 60 kompletów na 1 osobę

Szczegóły zamówienia na 1 komplet składa się:

 1. Teczka: Wykonana z tektury o gramaturze 350-380g, np. barwiona i lakierowana
  z zewnętrznej strony, gumka w kolorze teczki, szerokość grzbietu do 20mm
 2. Długopis: czarny lub niebieski
 3. Notatnik: w kratkę w wymiarze A4 minimum 50 stron

 

Łącznie w ramach zamówienia zaplanowano dostawę 60 kompletów na 1 osobę. Dostawa zostanie podzielona na 3 edycje: dostawa 1 edycji w ilości 20 kompletów odbędzie się do 12 maja 2021, dostawa do 2 edycji w ilości 20 kompletów odbędzie się do 01.02.2022, dostawa do 3 edycji w ilości 20 kompletów odbędzie się do 01.02.2023

Wskazane przez Zamawiającego uzgodnione terminy nie będą mogły zostać odrzucone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.

 

 • Usługa dostawy ciepłego posiłku z przerwą kawową podczas warsztatów grupowych w ilości 180 osobodni podczas warsztatów społecznych

 

Łącznie w ramach zamówienia zaplanowano dostawę 180 osobodni ciepłego posiłku
z przerwą kawową podczas warsztatów społecznych
podczas 3 edycji szkoleń. Dostawa zostanie podzielona na 3 edycje: dostawa 1 edycji w ilości 60 osobodni odbędzie się do 31 maja 2021, dostawa do 2 edycji w ilości 60 osobodni odbędzie się do 31 maja 2022, dostawa do 3 edycji w ilości 60 osobodni odbędzie się do 31 maja 2021

Wskazane przez Zamawiającego uzgodnione terminy nie będą mogły zostać odrzucone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.

 

1 osobo dzień wynosi:

 1. Ciepły posiłek (obiad) w skład, którego wchodzi:

– zupa (co najmniej 300ml na osobę),

– porcja mięsa (co najmniej 150 gram na osobę),

– ziemniaki (co najmniej 150 gram na osobę) lub ryż (co najmniej 150 gram na osobę) lub frytki (co najmniej 150 gram na osobę),

– surówki (co najmniej 150 gram na osobę),

 

 1. Przerwa kawowa obejmuje minimum:

kawa 20g

herbata czarna 2szt,

cukier 20g

śmietanki 2 szt. po 30 ml,

woda niegazowana 1 butelka 0,5 L,

napój gazowany 1 butelka 0,5 L,

ciastko kruche 70g

słone przekąski (np. paluszki ) 70g

 

Realizacja usługi:

 1. Wykonawca po zrealizowane usłudze ma obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku,
 2. Usługa obejmuje pełny zakres serwisu wraz z transportem, naczyniami
  i sztućcami,
 3. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
 4. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków lub temperatury ciepłego posiłku.
 5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
 6. Przy dostawie gorących posiłków do miejsca realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać podstawowe normy sanitarne oraz BHP.
 7. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w naczyniach jednorazowych posiadających atest PZH. Wraz z gorącym posiłkiem dla każdego z uczestników dostarczone powinny być ponadto serwetki jednorazowe oraz czyste sztućce wielokrotnego użytku (widelec, nóż, łyżka).
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym przepisami sanitarnymi i bhp, w tym utrzymania odpowiednich wymogów sanitarnych w miejscu przygotowywania potraw oraz środku transportu służącym do przewozu potraw.

 

 1. Miejsce realizacji i sposób realizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy

Woj. Lubelskie, powiat kraśnicki

 

 • Warunki udziału w rozeznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
 1. udzielenie każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące wymogi:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne.

 

 1. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społeczne.
 2. Oferta musi zawierać cenę brutto za wykonanie usługi (formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1).

 

 

 1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

 Oferta mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

Wszystkie obliczenia były dokonywane do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

 

Spółdzielnia Socjalna „Urzędowianka”

Rynek 15, 23-250 Urzędów

cena brutto za realizację całości przedmiotu rozeznania:

5 520,00  zł

Wyłoniony Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną wycenę.