ROZEZNANIE RYNKU Na wycenę usług psychologicznych w Klubie Seniora w Gminie Krzywda.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”  RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

 1. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny poradnictwa psychologicznego w Klubie Seniora w Gminie Krzywda. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi. Zaplanowane usługi skierowane są do 90 uczestników. Klub Seniora zlokalizowany jest w 3 miejscowościach: Okrzeja, Huta Dąbrowa, Krzywda.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego – Łącznie 240 godzin.

 

 1. Tematyka specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dotyczyć będzie m.in.:
 • Procesy diagnozowania, profilaktyki, konsultacji Uczestnika Projektu
 • Ocena motywacji uczestnika, jego potencjału i predyspozycji, diagnoza sytuacji problemowej, ustalenie ścieżki indywidualnego wsparcia psychologicznego
 • Zaplanowanie konkretnych etapów pracy (np. udział w warsztatach, indywidualna terapia), które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez Uczestnika Projektu
 • Wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu Uczestnika Projektu
 • Innych zagadnień zgłaszanych bezpośrednio do Wykonawcy lub Realizatora / Partnera projektu przez Uczestników Projektu podczas indywidualnych spotkań.

 

 1. Spotkania zakładają różną liczbę uczestników dostosowując się do indywidualnych zainteresowań i potrzeb UP oraz możliwości zdrowotnych i uczestnictwa UP.

 

 1. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Krzywda

 

 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w terminie od podpisania umowy do 30.04.2023 Planowana jest realizacja usługi średnio 6 godzin miesięcznie.

 

 1. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia poradnictwa: wzory list obecności, karty poradnictwa zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

 

 1. Opis Uczestników Projektu: Osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Krzywda. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020.

 

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego
 • Posiada wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego
 • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763) oraz minimum 200 godzin doświadczenia w postaci poradnictwa psychologicznego i/lub psychoterapii indywidualnej i/lub psychoterapii grupowej

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 9 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  5. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie_rynku_na_usługi psychologiczne