ROZEZNANIE RYNKU Na wycenę usług prawnych w Klubie Seniora w Gminie Stanin.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”  RPLU.11.02.00-06-0124/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

 1. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny poradnictwa prawnego w Klubie Seniora w Gminie Stanin. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa prawnego – Łącznie 144 godziny.

 

 1. Tematyka specjalistycznego poradnictwa dotyczyć będzie m.in.: poradnictwa prawnego świadczonego dla Uczestników Projektuin. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, alimentacyjnego, majątkowego, spadkowego, karnego, postepowań komorniczych, zabezpieczenia społecznego oraz innych zagadnień zgłaszanych bezpośrednio do Wykonawcy lub Lidera/Partnera projektu przez Uczestników Projektu podczas spotkań

 

 1. Spotkania zakładają różną liczbę uczestników dostosowując się do indywidualnych zainteresowań i potrzeb UP oraz możliwości zdrowotnych i uczestnictwa UP.

 

 1. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Stanin

 

 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w terminie od podpisania umowy do 30.04.2023 Planowana jest realizacja usługi średnio 6 godzin miesięcznie.

 

 1. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia poradnictwa: wzory list obecności, karty poradnictwa zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

 

 1. Usługi będą świadczone w formie:
 • konsultacji stacjonarnych świadczonych na terenie gminy (Zamawiający udostępni sale na potrzeby poradnictwa)
 • poradnictwa mobilnego świadczonego w miejscu zamieszkania wg indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu.

 

 1. Opis Uczestników Projektu: Osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Stanin. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020. Klub seniora będzie funkcjonował w trzech lokalizacjach i liczył będzie 100 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia: CSK w Staninie, świetlica wiejska w Sarnowie, świetlica wiejska w Wólce Zastawskiej.

 

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 79100000-5 – Usługi prawnicze

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 • Posiada wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa prawnego
 • Każdy ze specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/ certyfikaty/ uprawnienia do udzielania poradnictwa w wybranym zagadnieniu
 • Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej skierowanej do osób fizycznych w wymiarze min. 100 godzin oraz posiada tytuł adwokata lub radcy prawnego

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 9 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Rozeznanie_rynku_na_usługi prawne