Rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację na realizację szkoleń zawodowych nr 01/WAK/2023

Rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację na realizację szkoleń zawodowych nr 01/WAK/2023 z dnia: 04.01.2023

w projekcie pn. „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

 1. Rozeznanie rynku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizują projekt Włączamy aktywnych w gminie Urzędów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020,
w związku z tym zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem wyceny skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej jest realizacja szkoleń zawodowych dla 6 Uczestników Projektu (6kobiet).

 

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia Pracownik prac porządkowych w wymiarze 100 h dla 6 Uczestników Projektu.  1 godzina jest rozumiana jako 45 minut.

Program nauczania powinien być podzielony na część teoretyczną (liczba 40 godzin) i część praktyczną (liczba 60 godzin).

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 • Zasady bhp i p.poż. przy pracach porządkowych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Planowanie i organizacja prac na stanowisku
 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie budynku i wokół niego
 • Środki chemiczne w branży usług porządkowo-czystościowych
 • Konserwowanie sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy
 • Rodzaje obiektów i specyfika ich sprzątania
 • Sprzęt i narzędzia wykorzystywane podczas prac porządkowych i remontowych
 • Zasady pielęgnacji terenów zielonych, pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości, prace ogrodnicze.
 • Zajęcia praktyczne

 

Na zakończenie szkolenia zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin wewnętrzny dla każdego Uczestnika sprawdzający wiedzę z zakresu szkolenia  zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia, który na celu ma potwierdzenie uzyskania kompetencji.

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 26.01.2023, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny realizacji usługi uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi.

 

 1. Miejsce szkolenia: województwo lubelskie, powiat kraśnicki – Gmina Urzędów lub/i Miasto Kraśnik
 2. Grupa docelowa:

Szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidulanego Planu Działania zostaną przeprowadzone dla 6 Uczestników Projektu.

Szkolenia będą realizowane z następujących zakresów dla następującej liczby osób:

6 osób – Szkolenie pracownik prac porządkowych

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Urzędów, klienci OPS, mieszkańcy obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi

Cechy uczestników określone zostały w oparciu o diagnozę klientów OPS. Istotnymi cechami grupy docelowej jest: trudna sytuacja materialna i życiowa, problemy w funkcjonowaniu w środowisku, pozostawanie bez zatrudnienia, trudność powrotu na rynek pracy, niski poziom wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych, niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy, niechęć do przełamywania bierności i uzależnienie od pomocy instytucjonalnej.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem i programem szkoleń. Proponowany program zajęć Wykonawca składa wraz z Ofertą. Program zajęć powinien zawierać plan nauczania oraz treść kształcenia.
 2. Szkolenia mogą odbywać się w systemie nauki indywidualnej lub grupowej, z zastrzeżeniem, żegrupa szkoleniowa nie może być większa niż 15 osób.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej (m.in. listy obecności, dziennik zajęć, lista odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzeń korzystania zwyżywienia, harmonogramów zajęć, potwierdzeń odbioru zaświadczeń, certyfikatów).
 4. Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi materiały szkoleniowe w postaci skryptów w wersji papierowej mających na celu pomoc w przyswajaniu wiedzy oraz materiały niezbędne do efektywnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla każdego Uczestnika.
 5. Uczestnicy, którzy zrealizowali min. 80% zajęć otrzymują od Wykonawcy na zakończenie szkoleń zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r, poz. 1632). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopie zaświadczeń.
 6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie, żeby szkolenia/kursy zakończyły się egzaminem (walidacją) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kompetencje powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Nadanie kompetencji nastąpi w wyniku walidacji
  i certyfikacji.
 7. Na zakończenie szkoleń zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin dla każdego Uczestnika sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu szkolenia  zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia, który na celu ma potwierdzenie uzyskania kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie egzaminu, a po jego zakończeniu do dostarczenia pisemnej informacji o rezultacie egzaminu i dostarczenia Zamawiającemu kserokopii certyfikatów / dyplomów / świadectw / zaświadczeń  potwierdzających zdobycie przez Uczestników
 8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
 9. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę wykwalifikowanych trenerów/ wykładowców legitymujących się odpowiednim przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie z opisem: osoby posiadające wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia i/lub certyfikaty/zaświadczenia uprawniające do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i  praktycznych z zakresu objętego przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca zapewnia również egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.
 11. Wykonawca zapewni sale i niezbędną infrastrukturę na potrzeby realizacji szkoleń i egzaminów dla wszystkich uczestników, w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Sale i obiekty szkoleniowe muszą spełniać warunki BHP oraz odpowiadać potrzebom grupy docelowej, w tym osób niepełnosprawnych, np. podjazdy, szerokie wejścia, windy. Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa była przestronna, ogrzewana/ klimatyzowana, autonomiczna tj. nie wydzielona z jednej dużej sali, posiadała odpowiednie wyposażenie (rzutnik multimedialny, laptop, ekran, stoliki, krzesła, flipchart), oświetlenie umożliwiające pracę szkoleniową, okna, dostęp do toalety i szatni. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia maszyny oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubrania robocze / odzież ochronną dla każdego Uczestnika przekazywane nieodpłatnie na własność Uczestnikowi, jeśli przy danym szkoleniu będą one wymagane.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia podczas szkolenia (poczęstunek: kawa, herbata, cukier, śmietanka, cytryna, napoje, ciastka – o ile szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne (tj. 4 x 45 minut) oraz posiłek ciepły (powinien składać się z obiadu, tj. zupa oraz drugie danie np. ziemniaki, mięso/ryba i surówka) – o ile wsparcie w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut).
 15. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mailowej informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 16. Wykonawca zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in. list obecności,) do 5 dnia po zakończeniu szkolenia, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 17. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
 18. Wykonawca zobowiązuję się do informowania Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazania informacji, że projekt „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego wszelkich materiałów, które otrzymują Uczestnicy szkolenia, w szczególności: publikacji, materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz dokumentów związanych z realizacją szkolenia, (jeżeli jest to możliwe), a także umieszczenia plakatu promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 widocznym dla Uczestników szkolenia przed wejściem do sali. Plakat zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
 19. Wykonawca zobowiązuję się do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa, o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

POZOSTAŁE WARUNKI:

 1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 3. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
 1. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączniku nr 3. W sytuacji, gdy wybrany wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia trenera o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
 2. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na spotkanie z uczestnikami, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie trenera, wynagrodzenie trenera sale, catering, materiały szkoleniowe itp.).
 3. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznej liczby osób biorących udział w szkoleniach i egzaminach. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w zajęciach może ulec zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usługi z uwzględnieniem rekomendacji Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 2. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.01.2023, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny realizacji usługi uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi.
 3. Termin realizacji: harmonogram realizacji zajęć każdej grupy dostosowany zostanie do potrzeb grupy docelowej, z uwzględnieniem dyspozycyjności Wykonawcy wskazanej w ofercie, jednakże szkolenia wraz z egzaminami dla wszystkich Uczestników zrealizowane zostaną nie później niż do 01.2023r. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze i/ lub weekendy w godzinach wypracowanych z Zamawiającym, dostosowanych do możliwości grupy docelowej.
 4. Zamawiający wymaga od Wykonawców dyspozycyjności.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ww. terminu w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, ataków terrorystycznych, wojny.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. posiadają status podmiotu ekonomii społecznej,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca usługi zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 usługę szkoleniową w temacie tożsamym z częścią zamówienia, na którą składana jest oferta – ocena spełnienia warunku na podstawie informacji przedstawionych w załączniku nr 4 do niniejszego rozeznania wraz z dowodami należytego wykonania usług (referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi),
 4. dysponują kadrą trenerów/wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach każdego tematu szkoleń posiadającym wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj. posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia – ocena spełnienia warunku: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozeznania, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia i doświadczenia Wykonawcy lub osoby wskazanej przez Wykonawcę, która będzie realizowała usługę (załącznik nr 3).

 

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia, w części Doświadczenie kadry.

 

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 SPOSÓB WYBORU OFERTY

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego rozeznania rynku.
 2. W formularzu ofertowym należy podać zarówno cenę brutto za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania rynku,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 6. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 7. jest niekompletna, nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów
 1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.
 3. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Oferta, która spełni wszystkie wymagane warunki zamówienia, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
 1. Formularz ofertowy stanowiący – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu statusu podmiotu ekonomii społecznej – załącznik nr 2
 3. Życiorys osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 wraz z wymaganymi dokumentami: kserokopie dyplomów, certyfikatów, CV trenerów itp.).
 4. Wykaz zrealizowanych przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia – dowody należytego wykonania usług  (referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi)–  załącznik nr 4

 

 • Sposób składania ofert:

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 11.01.2023r.
 2. Miejsce składania ofert:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

 

 1. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie rozesłana wszystkim uczestnikom rozeznania rynku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi z dołu na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia oraz po przekazaniu Zamawiającemu wszelkiej wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem
  o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 8. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 9. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej najkorzystniejszej oferty, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
 10. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który zgodnie z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę – Zamawiający zwróci się z propozycją podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył kolejną najkorzystniejszą ofert.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych i wynagrodzenia Wykonawcy.
 12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godzin dla wymaganej ilości uczestników/uczestniczek.
 13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – za każdy przypadek nie wykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących potrzeb uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach. Kara może zostać zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.
 14. Zamawiający przewiduje karę umowna w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – za każdy przypadek realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Kara może zostać zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń I egzaminów w innym terminie.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 17. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
 18. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji wymienionej w rozeznaniu
 19. pozostawania w okresie realizacji przedmiotu rozeznania rynku w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
 • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
 • wszelkie ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca;
 1. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
 2. przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku;

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające zastosowanie do Projektu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 2. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
 4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
 5. zmiany ilości osób biorących udział w danym szkoleniu.
 6. okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody) czy epidemię.
 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej.

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
 4. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin
 5. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich: found@gmail.com;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;
 10. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 11. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozeznanie rynku nr. 01.WAK.2023

 

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/WAK/2023
WYNIKI:
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Socjalna Sdesign
NIP 7151942471

Miejscowość
Kraśnik, 23-200 Kraśnik

Cena
15 000,00 PLN