ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczącego zakupu materiałów na warsztaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczącego zakupu materiałów na warsztaty

 

w ramach projektu „Klub seniora w gminie Niemce”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0063/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizująca projekt „Klub seniora w gminie Niemce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny zakupu materiałów na warsztaty.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów na warsztaty komunikacji społecznej.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów na zajęcia (według poniższej specyfikacji) :

 

1. Długopis (wkład:kolor czarny lub niebieski) 50 sztuk
2. Teczka ( twarda oprawa, rozmiar A4, z gumką) 50 sztuk
3. Notes (A4, ilość kartek – min. 80 stron) 50 sztuk

 

W przypadku problemu z dostarczeniem materiału opisanego w specyfikacji, Wykonawca może zwrócić się z pisemną prośbę o zgodę asortymentu zbieżnego z asortymentem wykazanym
w specyfikacji o parametrach nie gorszych niż wymienione w zamówieniu.

 

Realizacja usługi:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w wykonywaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych kroków w celu usunięcia uchybień.
 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty, stanowiące przedmiot zamówienia, było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do używania oraz spełniało wymagania polskich norm (PN) i było wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę przedmiotów powystawowych i pogwarancyjnych.
 5. Dostawa materiałów będzie realizowana na terenie powiatu lubelskiego.
 6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. Dostawa może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania realizacji zamówienia przez Wykonawcę w kilku transzach.
 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 04.06.2021 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny dostawy uzależniony jest od harmonogramu warsztatów. Termin zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników.

 

UWAGA: Wskazane przez Zamawiającego uzgodnione terminy nie będą mogły zostać odrzucone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.

 

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

 1. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 • Możliwość składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Składanie ofert wyceny:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:

w formie papierowej – Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.

lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com

 1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
 2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Rozeznanie_rynku_na_materiały1