Rozstrzygnięcie rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług podczas warsztatów Nr 01/WAK/2021

Rozstrzygnięcie

rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług podczas warsztatów

 Nr 01/WAK/2021

w projekcie pn.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, nr Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizują projekt Włączamy aktywnych w gminie Urzędów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, w związku z tym zwrócono się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY BYŁ NASTĘPUJĄCY

W ramach rozeznania dotyczącego realizacji usługi skierowanej do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług podczas warsztatów przedmiot został podzielony na części:

 • Ciepły posiłek podczas warsztatów

Usługa dostawy ciepłego posiłku podczas warsztatów grupowych w ilości 648 osobodni.

Łącznie w ramach zamówienia zaplanowano dostawę 648 osobodni ciepłego posiłku z podczas następujących edycji szkoleń:

 1. a) Ciepły posiłek podczas warsztatów: Warsztaty motywacyjne, Warsztaty w zakresie planowania budżetem domowym w ilości 432 osobodni, 216 w edycji 2021 i 216 w edycji 2022
 2. b) Ciepły posiłek podczas warsztatów: Profilaktyka współczesnych chorób w ilości 216 osobodni, 108 w edycji 2021 i 108 w edycji 2022.
 3. c) Usługa dostawy ciepłego posiłku podczas warsztatów grupowych zostanie podzielona na 2 edycje: dostawa 1 edycji w ilości 324 osobodni odbędzie się do 31 sierpnia 2021, dostawa do 2 edycji w ilości 324 osobodni odbędzie się do 31 lipca 2022,

1 osobo dzień wynosi:

 1. Ciepły posiłek (obiad) w skład, którego wchodzi:

– zupa (co najmniej 300ml na osobę),

– porcja mięsa (co najmniej 150 gram na osobę),

– ziemniaki (co najmniej 150 gram na osobę) lub ryż (co najmniej 150 gram na osobę) lub frytki (co najmniej 150 gram na osobę),

– surówki (co najmniej 150 gram na osobę),

 

Przerwa kawowa obejmuje minimum:

kawa 20g

herbata czarna 2szt,

cukier 20g

śmietanki 2 szt. po 30 ml,

woda niegazowana 1 butelka 0,5 L,

napój gazowany 1 butelka 0,5 L,

ciastko kruche 70g

słone przekąski (np. paluszki ) 70g

 

Realizacja usługi ciepłego posiłku podczas warsztatów:

 1. Wykonawca po zrealizowane usłudze ma obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku,
 2. Usługa obejmuje pełny zakres serwisu wraz z transportem, naczyniami
  i sztućcami,
 3. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
 4. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków lub temperatury ciepłego posiłku.
 5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
 6. Przy dostawie gorących posiłków do miejsca realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać podstawowe normy sanitarne oraz BHP.
 7. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w naczyniach jednorazowych posiadających atest PZH. Wraz z gorącym posiłkiem dla każdego z uczestników dostarczone powinny być ponadto serwetki jednorazowe oraz czyste sztućce wielokrotnego użytku (widelec, nóż, łyżka).
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym przepisami sanitarnymi i bhp, w tym utrzymania odpowiednich wymogów sanitarnych w miejscu przygotowywania potraw oraz środku transportu służącym do przewozu potraw.

 

 • Usługa dostawy materiałów szkoleniowe na warsztaty grupowe (teczka, długopis, notatnik itp.) w ilości 72 kompletów

Szczegóły zamówienia na 1 komplet składa się:

 1. Teczka: Wykonana z tektury o gramaturze 350-380g, np. barwiona i lakierowana
  z zewnętrznej strony, gumka w kolorze teczki, szerokość grzbietu do 20mm
 2. Długopis: czarny lub niebieski
 3. Notatnik: w kratkę w wymiarze A4 minimum 50 stron

 

Łącznie w ramach zamówienia zostanie dostarczonych 72 kompletów. Dostawa zostanie podzielona na 2 edycje: dostawa materiałów dla 1 edycji w ilości 36 kompletów będzie odbywała się w transzach (wynikających z harmonogramu szkoleń) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym , dostawa do 2 edycji w ilości 36 kompletów odbędzie się do 01.05.2022

Wskazane przez Zamawiającego uzgodnione terminy nie będą mogły zostać odrzucone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.

 

 • Usługa dostawy materiałów na warsztaty artterapii

Usługa dostawy materiałów na warsztaty artterapii zostanie zrealizowana
w ilości w ilości 24 zestawów podzielonych na 2 edycje. Dostawa zostanie podzielona na 2 edycje: dostawa materiałów dla 1 edycji w ilości 12 zestawów będzie odbywała się w transzach (wynikających z harmonogramu szkoleń) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym , dostawa do 2 edycji w ilości 12 zestawów odbędzie się do 01.05.2022.

 1. Wykaz i specyfikacja materiałów została zamieszczona w załączniku nr 3 do rozeznania. W przypadku problemu z dostarczeniem materiału opisanego w specyfikacji, Wykonawca może zwrócić się z pisemną prośbę o zgodę asortymentu zbieżnego z asortymentem wykazanym w specyfikacji
  o parametrach nie gorszych niż wymienione w zamówieniu.
 2. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje
  o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. Dostawa może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania realizacji zamówienia przez Wykonawcę w kilku transzach.

 

Miejsce realizacji i sposób realizacji

 1. Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, Rynek 12, 23-250 Urzędów, województwo lubelskie, powiat kraśnicki, Gmina Urzędów
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyboru wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania,
  w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.

 

 • Usługa będzie wykonywana
 1. udzielenie każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące wymogi:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne.

 

Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społeczne.

Oferta musi zawierać cenę brutto za wykonanie usługi (formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1).

 

Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku.

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 06.2021r.
 2. Miejsce składania ofert:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Wybór oferty w ramach rozeznania rynku

wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej nr 01/wak/2021 na realizację usług podczas warsztatów w projekcie pn.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

 

Rozstrzygnięcie części nr 1:

Dla części: „Ciepły posiłek podczas warsztatów” została wybrana ofert:

Nazwa podmiotu

Spółdzielnia Socjalna „Urzędowianka”, Urzędów

NIP 7151940213

Cena

12 960,00 PLN

 

 

Rozstrzygnięcie części nr 2

Dla części: „Materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe”

Nazwa podmiotu

Spółdzielnia Socjalna Sdesign, Kraśnik

NIP 7151942471

Cena

2 160,00 PLN

 

 

Rozstrzygnięcie części nr 3

Dla części: „Zakup materiałów na zajęcia z artterapii”

 

Nazwa podmiotu

Spółdzielnia Socjalna „Urzędowianka”, Urzędów

NIP 7151940213

Miejscowość

Urzędów

Cena

9 600,00 PLN

 

Wyłonieni Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę w poszczególnej części.