ROZEZNANIE RYNKU nr 01/APR/2022/RES SKIEROWANE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ na wycenę zakupu i dostawy sprzętu

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/APR/2022/RES

SKIEROWANE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

na wycenę zakupu i dostawy sprzętu

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na zakup i dostawę sprzętu w projekcie „Aktywni i pomocni RAZEM, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny na zakup i dostawę sprzętu. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do Klubu Seniora w celu realizacji projektu „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu – 10 komputerów przenośnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do rozeznania rynkowego nr 1/APR/2022/RES, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rzetelnie i w całości wypełnił i dołączył do formularza ofertowego Zestawienie Cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Załącznik musi być sporządzony na komputerze. Oferent musi wskazać producenta oraz model wymaganych przedmiotów.
 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty, stanowiące przedmiot zamówienia, były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały wymagane parametry określone w Załączniku nr 4, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do używania oraz spełniały wymagania polskich norm (PN) i było wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę przedmiotów powystawowych i pogwarancyjnych.
 6. Zamawiający wymaga aby poszczególne przedmioty z danej grupy były identyczne tj. tego samego modelu i koloru.
 7. Dostawa wyposażenia będzie realizowana na terenie miasta Lublin.
 8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. Dostawa może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody zamawiającego.
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt na minimum 24 miesięcy.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

30213100-6 – Komputery przenośne

30210000-4 – Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30213000-5 – Komputery osobiste

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,  w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI:
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dostawa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
 4. Wykonawca dostarczy przedmioty w jednej transzy.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. dowozu przedmiotów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wniesienia przedmiotów do pomieszczeń, doręczenia gwarancji producentów).
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 23 lipca 2022 r.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie rynku – nr 01.APR.2022.RES – KOMPUTERY