ROZEZNANIE RYNKU Na wycenę usług rehabilitacji w Gminie Krzywda

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”  RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

 1. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi rehabilitacyjnej w Gminie Krzywda. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi. Zaplanowane w projekcie usługi w formie zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania skierowane są łącznie do 30 uczestników.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Uczestników Projektu
 2. Świadczenie specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej:

Planowany harmonogram: średnio  2,5 h  / tygodniowo; 10 h / miesiąc

Liczba godzin usługi objętych umową: 240 h

Przybliżony termin świadczenia usługi: od podpisania umowy – kwiecień 2023

 1. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok usług opiekuńczych rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 581, z późn. zm.):

– zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

– współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i  terapeutycznego  zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych  usług opiekuńczych.

 1. Wykonawca zapewni dostępność świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami.
 3. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy poszczególnych usług jest określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi oraz podmiotem realizującym usługi. Zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie projektu. Podany czas pracy jest czasem elastycznym, będzie wykorzystywany zgodnie  z potrzebami Uczestników Projektu, w oparciu o przeprowadzone wywiady pogłębione  (także w weekendy, wieczorami itp., 7 dni w tygodniu).
 4. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w dni wolne, weekendy, i/lub w  godzinach wieczornych i nocnych zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych.
 5. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Krzywda
 6. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia poradnictwa: wzory list  obecności, karty poradnictwa zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.
 7. Opis Uczestników Projektu: Osoby zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Krzywda. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020, w tym osoby starsze oraz z niepełnosprawnością.
 8. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 

85320000-8 – Usługi społeczne

85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85312500-4  – Usługi rehabilitacyjne

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

Specjalistyczna usługa rehabilitacyjna w miejscu zamieszkania może być świadczona przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej i lub/fizjoterapeuty;
 • Posiada wykształcenie wyższe w kierunku rehabilitacji/fizjoterapii lub posiada certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do świadczenia usług rehabilitacyjnych;
 • Posiada min. 2 lata doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług rehabilitacyjnych.
 • Spełnia niezbędne wymagania wynikające z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 • MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 6 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  5. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Rozeznanie_rynku_na_usługi rehabilitacyjne