Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

Akcja aktywizacja nr 1/2021

 Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, realizowanym
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, w związku z tym zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny następujących usług:

 1. PRZEDMIOT WYCENY:

Rozeznanie zostało podzielone na części rozeznania. Przedmiotem rozeznania są:

Część I – Poradnictwo psychologiczne indywidualne

Indywidualne poradnictwo psychologiczne– dla 60 osób po 1h/uczestnik (godzina zegarowa)

Poradnictwo ma na celu na celu wsparcie UP w działaniach aktywizujących uczestnika społecznie i zawodowo. Celem poradnictwa psychologicznego jest ocena motywacji uczestnika, jego potencjału i predyspozycji, diagnoza sytuacji problemowej, ustalenie ścieżki indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego.

Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 60 godzin, które zostaną podzielone na 3 tury

Poradnictwo będzie przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, 20 uczestników w wymiarze po 1 godzinie dla każdej osoby w okresie od 01.02.2023 do dnia 30.04.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny poradnictwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

Część 2 – Grupowe warsztaty psychologiczne pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Celem warsztatu poprzez naukę jest wzmocnienie umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych Uczestników projektu. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości.

Zakres prac:

 1. zaproponowanie autorskiego programu grupowych warsztatów
 2. wykonanie pracy w formie praktycznego warsztatu prowadzonego przez trenera

Łącznie w ramach części nr 2 zaplanowano 108 godzin szkoleniowych: 2gr. x 10os. x 3 dni x 6 godzin /rok x 3 lata (godzina warsztatowa).

Grupowe warsztaty będą przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.05.2022, 20 uczestników w wymiarze 36 godzin w okresie od 01.02.2023 do dnia 30.05.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny warsztatów uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 Część 3 – Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe indywidualne – będzie realizowane poprzez sporządzenie diagnozy potrzeb, opracowanie Indywidulanego Planu Działania oraz podniesienie poziomu wiedzy
z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Łącznie w ramach poradnictwa zaplanowano 180 godzin, które zostaną podzielone na 3 tury.

Zakres prac:

 1. zaproponowanie autorskiego programu poradnictwa zawodowego
 2. wykonanie pracy w formie indywidualnego poradnictwa
 3. sporządzenie diagnozy oraz opracowanie IPD

Łącznie w ramach części nr 3 zaplanowano 180 godzin poradnictwa: 3 tury w każdej 3 h x 20 osób

Poradnictwo będzie przeprowadzone w trzech turach według planowanego harmonogramu: 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od podpisania umowy do 31.05.2021, 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, 20 uczestników w wymiarze po 3 godziny dla każdej osoby w okresie od 01.03.2023 do dnia 30.04.2023.

Dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem poradnictwa. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 1. Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 60 osób (45K, 15M; w tym 4 osoby: 2K,2M
z niepełnosprawnością). Osoby te są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Gościeradów, w tym
w szczególności:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • bezrobotne – os. zagrożone wykluczeniem społecznym nie tylko z powodu bezrobocia, będą to osoby zagrożone ze względu na inne przesłanki wobec, których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • o niskich kwalifikacjach
 • z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne,
 • w tym rolnicy

 

 • Miejsce realizacji i sposób realizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy

Woj. Lubelskie, powiat kraśnicki

Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonego wsparcia: karty poradnictwa indywidualnego, diagnoza, indywidualny plan działania, listy obecności.
 • stała i bieżąca współpraca z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań, informowanie jakie wyposażenie sali (np. flipchart lub inne) konieczne jest do wykonania przedmiotu umowy,
 • informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie niestacjonarnej lub na odległość (e-learning).
 2. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

POZOSTAŁE WARUNKI:

 1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 3. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
 4. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. W sytuacji, gdy wybrany wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia trenera o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na spotkanie z uczestnikami, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie trenera).
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Każdy wykonawca może złożyć wycenę na więcej niż 1 część zamówienia z zastrzeżeniem, że 1 osoba będzie wykonywała maksymalnie 2 części zamówienia i spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia dla każdej z nich.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w rozeznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

 1. O uzyskanie zlecenia w ramach niniejszego rozeznania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:
 2. Specjalista posiada wykształcenie wyższe
 3. Specjalista posiada 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie specjalistycznego poradnictwa, którego dotyczy oferta. Każdy ze specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/certyfikaty/uprawnienia do udzielania poradnictwa w wybranym zagadnieniu

oraz

 1. Specjalista posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763) (dotyczy części 1 i 2 rozeznania)
 2. Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze co najmniej 50 godzin (dotyczy tylko części 1 rozeznania)
 3. Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu posiada minimum 100 godzin doświadczenia w postaci prowadzenia szkoleń z zakresu wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapii i/lub terapii rodzin w wymiarze co najmniej 100 godzin zawodowego (dotyczy tylko części 2 rozeznania)
 4. Specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego w wymiarze co najmniej 100 godzin doświadczenia (dotyczy tylko części 3 rozeznania)
 5. Specjalista posiada uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (dotyczy tylko części 3 rozeznania)

Opis sposobu potwierdzenia spełniania ww. warunków: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozeznania ofertowego, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia i doświadczenia kadry wskazanej przez Wykonawcę.

Do załącznika niezbędne jest  przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kserokopii protokołów odbioru usługi/referencji, potwierdzających doświadczenie posiadane przez specjalistę poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

KOD CPV:

85312320-8 – Usługi doradztwa

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

85320000-8 – Usługi społeczne

 

 1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. 70 % – cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa – max. 70 pkt
 2. 30% – doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa – max. 30 pkt

 Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o ww. kryteria i przyznaną w toku oceny punktację, tj. liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Lp = A + B

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie

A – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa”

B – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa objętego zamówieniem.

Cena:

Łączna liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa” zostanie przyznana według następującego wzoru:

Cena najniższa za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego

poradnictwa spośród wszystkich ofert

A    =        ———————————————————————————- x 70

Cena za przeprowadzenie 1 godziny specjalistycznego poradnictwa z oferty badanej

 

Doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa[1]:

Łączna liczba punktów w kryterium „doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa objętego zamówieniem” zostanie przyznana według następującego wzoru:

 

liczba wykazanych godzin przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem z oferty badanej

B = ——————————————————————————————— x 30

największa liczba wykazanych godzin przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem spośród złożonych ofert

 

Liczba godzin zegarowych przeprowadzonego specjalistycznego poradnictwa w tematach objętych zamówieniem musi jasno wynikać z Załącznika 3, podane sformułowania jak „etat”, „ponad” oraz godziny lekcyjne nie będą przeliczne przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku

 

 1. Sposób wyboru oferty
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego rozeznania.
 2. W formularzu ofertowym należy podać zarówno cenę brutto za przeprowadzenie 1h specjalistycznego poradnictwa jak i cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 4. a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania,
 5. b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 6. c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 8. e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 9. f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 10. g) jest niekompletna lub zawiera błędy formalne
 11. h) nie zawiera obowiązkowych: kserokopii dyplomów i certyfikatów wskazanych w części: Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia, w części: Doświadczenie kadry wskazanej do przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa, wykazane w załączniku nr 3.
 12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca wycenę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do rozeznania.
 13. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.
 14. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
 15. Oferta, która spełni wszystkie wymagane warunki zamówienia, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 16. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 17. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną dopuszcza się przesłanie załączników w formie skanów.
 18. Oferta musi zawierać następujące elementy:
 19. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania,
 20. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do rozeznania
 21. Życiorys osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do rozeznania wraz z wymaganymi dokumentami: kserokopie dyplomów, certyfikatów, CV trenerów itp.).
 22. Wykaz zrealizowanych przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia – dowody należytego wykonania usług  (referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi),
 23. Oświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS i US – załącznik nr 4
 24. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert
 1. Termin składania ofert: 7.05.2021
 2. Miejsce składania ofert:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

 1. Sposób składania ofert:
 2. Wycenę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania, osobiście, pocztą lub kurierem.
 3. W przypadku nadania Oferty pocztą lub nadania oferty przesyłką kurierską decyduje data wpłynięcia Oferty do Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy.
 5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

Nazwę i adres: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich,  Biuro Projektu  ul. Frezerów 3,  20-209 Lublin  pokój nr III.18  (budynek Inkubatora Technologicznego)

Nazwę zamówienia: Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/WAK/2021 na przeprowadzenie warsztatów dla Uczestników Projektu: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”

 

Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Dopisek „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7.05.2021”

 1. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www. http://friofound.org/ niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy oraz wysłana drogą mailową do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 5. W ramach składania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność oferty złożone w ramach procedury mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi z dołu na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia lub jego etapu oraz po przekazaniu Zamawiającemu wszelkiej wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia lub jego etapu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w załączniku nr 3 doświadczenia poprzez wgląd w odpowiednią dokumentację tj. np. referencje, potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie, kwalifikacje i wykształcenie Wykonawcy.
 10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 11. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej najkorzystniejszej oferty, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
 12. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który zgodnie z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą wycenę – Zamawiający zwróci się z propozycją podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył kolejną najkorzystniejszą ofert.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych i wynagrodzenia Wykonawcy.
 14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godzin dla wymaganej ilości uczestników/uczestniczek.
 15. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – za każdy przypadek nie wykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas spotkań dotyczących potrzeb uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach. Kara może zostać zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.
 16. Zamawiający przewiduje karę umowna w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – za każdy przypadek realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Kara może zostać zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem poradnictwa w innym terminie.
 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego zmiany, opóźnienia, skracania poradnictwa i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas doradztwa dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

 1. Wykonawca składając wycenę jednocześnie zobowiązuje się do:
 2. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji wymienionej w pkt. III
 3. pozostawania w okresie realizacji przedmiotu rozeznania w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
 • realizacja przedmiotu zamówienia w następujące lokalizacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy, woj. Lubelskie, powiat kraśnicki

 • rozliczenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
 • wszelkie ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca;
 1. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
 2. przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku;

 

 1. Warunki zmiany umowy
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające zastosowanie do Projektu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 5. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 6. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
 7. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
 8. zmiany ilości osób biorących udział w danej formie wsparcia.
 9. okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody) czy epidemię.

 

 1. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie Rozeznania
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie rozeznania jest:

Tomasz Lipiński, adres e-mail: frio.found@gmail.com

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury pod warunkiem złożenia ich drogą mailową na wskazany powyżej adres e-mail w terminie do 3 dni roboczych przed zakończeniem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin
 4. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich: found@gmail.com;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W celu wykazania, że Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wskazane w załączniku nr 5 – dotyczy Wykonawców, którzy posługują się danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio lub pośrednio od osób fizycznych
 1. Załączniki do rozeznania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Życiorys osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 3 do rozeznania wraz z wymaganymi dokumentami: kserokopie dyplomów, certyfikatów, CV specjalistów, protokoły odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia itp.).

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i US US (dotyczy tylko działalności gospodarczych)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dotyczy posiadanego doświadczenia w zakresie świadczenia usług zarówno  indywidualnych (skierowanych do osób indywidualnych) jak i grupowych (skierowanych do grup)

Rozeznanie rynku 1.2021