Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie zrealizowała projekt pn. „Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju”.

Celem projektu był wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 30 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie gminy Krzywda poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno ­ zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej
w okresie od I 2018 r. do XII 2019 r.

W projekcie przewidziano dwa zadania:

  1. Indywidualną ścieżka reintegracyjna 2. Reintegrację i rehabilitację społeczno­zawodową,instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
    społecznej oraz zawodowej.

 

W ramach zadania pierwszego przewidziano pracę socjalną oraz wypracowanie indywidulanego planu działania z każdym z uczestników.

Pracownik socjalny sporządził diagnozę potrzeb i na jej podstawie zaplanowano indywidualne ścieżki reintegracji. Zadanie drugie miało na celu reintegracją i rehabilitacją społeczno­zawodową za pomocą instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. Uczestnicy KIS skorzystali z indywidualnego doradztwo zawodowego
i szkoleń zawodowych oraz indywidualnych zajęć z psychologiem.

W projekcie dla uczestników zrealizowano doradztwo prawne i trening umiejętności społecznych. Każda z osób objętych wsparciem miała okazję spotkać się z pośrednikiem pracy oraz skorzystać ze staży. Efektem projektu było podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego. Dzięki projektowi 30 osób z Gminy Krzywda otrzymało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy i skorzystało z niej.

Wartość projektu wynosiła 811 650,00 zł. Realizacja projektu miała miejsce w okresie od 1.2018r. do 12.2019r.

Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Informacje o projekcie, jak i sposobie rekrutacji do projektu dostępne były dostępne na stronie internetowej Fundacji jak i u Partnera w Ośrodkach Pomocy Społecznej.