Partnerstwa

Instytut Partycypacji Społecznej jest lubelską fundacją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności. Głównymi celami Instytutu jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju samorządności oraz promowanie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Założyciele Instytutu od wielu lat aktywnie działają na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, inicjują oraz angażują się w akcje o charakterze prospołecznym, biorą udział w projektach zarówno o zasięgu lokalnym, jak również krajowym i międzynarodowym. Osoby tworzące organizację posiadają kilkuletnie, bogate doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów w ramach POKL, FIO, programów ministerstwa finansów i innych źródeł.

Dream Foundation jest ogólnoeuropejską organizacją non-profit, której głównym zakresem działalności jest stwarzanie możliwości do studiowania za granicą oraz udzielanie pomocy i informacji na ten temat. Dzięki Dream Foundation istnieje możliwość rekrutacji do ponad 60 szkół wyższych na całym świecie. Inne działania podejmowane przez fundację to organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów i uczniów pragnących podjąć studia zagraniczne. Działalność organizacji ma na celu promowanie mobilności młodych ludzie w Europie i na świecie, promocję idei studiowania za granicą oraz szerzenie dialogu międzykulturowego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów HELIO powstało w kwietniu 2010 roku z woli i inicjatywy grupy studentów. Stowarzyszenia koncertuje  swoje działania na:
– prowadzeniu działalności społecznej, zwłaszcza edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjno–kulturalnych;
– wspieraniu inicjatyw społecznych mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
– aktywizacji młodych ludzi;
– wspieraniu integracji międzynarodowej i międzykulturowej młodzieży;

Członkowie HELIO mają możliwość spożytkowania ogromu swej kreatywnej energii podczas wszelkiego rodzaju międzynarodowych wymian młodzieży, szkoleń, konferencji, warsztatów, projektów lokalnych etc. jako koordynatorzy, trenerzy czy uczestnicy.

 

Fundacja „Zielony Słoń” / Green Elephant Foundation. Celem fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób starszych, po pięćdziesiątym roku życia, w szczególności w zakresie:wspierania i promocji czytelnictwa, pisarstwa, edukacji, kultury, idei wychowywania przez sztukę; wspierania i propagowania aktywizacji społecznej, inicjatyw integrujących społeczności lokalne, aktywizacji sportowej sprzyjającej zdrowemu trybowi życia; wspierania i promocji kształcenia ustawicznego oraz postawy uczenia się przez całe życie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; propagowania postaw społeczeństwa obywatelskiego, oraz zasad demokratycznego państwa prawa; prowadzenia działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; propagowania rozwoju intelektualnego społeczeństwa, świadomości kulturalnej i naukowej, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych; rozwoju wspólnot lokalnych.