ROZEZANIE RYNKU Na wycenę wycieczki w Klubie Seniora w Gminie Stanin.

ROZEZANIE RYNKU

Na wycenę wycieczki w Klubie Seniora w Gminie Stanin.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”  RPLU.11.02.00-06-0124/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

 1. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny w Klubie Seniora w Gminie Stanin. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi oraz wyboru Podmiotu Ekonomii Społecznej do realizacji usługi.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiotem szacowania jest organizacja 3 dniowego wyjazdu w Bieszczady dla grupy do 50 osób, w tym wynajem autokaru, ubezpieczenie, koszty przewodnika, biletów wstępu i wyżywienia (dla uczestników raz z opiekunem grupy). Realizacja usługi w okresie od momentu podpisania umowy do 31.07.2022 r. Usługa powinna uwzględniać:
 • Wyżywienie ; od obiadokolacji 1 dnia do obiadu 3 dnia tj. w postaci: 2 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje. Wyżywienie powinno uwzględniać ewentualną dietę uczestników turnusu: cukrzycowa, bezglutenowa, lekkostrawna, bezmięsna. Podczas pobytu zostanie zorganizowana uroczysta kolacja  wraz z oprawą muzyczną.
 • Zapewnienie atrakcyjnego programu wycieczki wraz zapewnieniem biletów wstępu np. wstęp do Bieszczadzkiego PN, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny i rynek Galicyjski w Sanoku, rejs statkiem po Zalewie Solińskim
 • Opiekę przewodnika oraz opiekę pilota biura
 • Koszt ubezpieczenia od NNW uczestników wyjazdu
 • Organizacja usługi transportowej między Gminą Stanin , a miejscem realizacji usługi (i z powrotem) wraz z opłatami parkingowymi. Zapewnienie usługi przejazdu autokarowego podczas całości trwania usługi. Sprawny technicznie autokar, z klimatyzacją, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów.

 

 1. Opis Uczestników Projektu: Osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Stanin. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020. Klub seniora będzie funkcjonował w trzech lokalizacjach i liczył będzie 100 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia: CSK w Staninie, świetlica wiejska w Sarnowie, świetlica wiejska w Wólce Zastawskiej.
 2. Wspólny słownik zamówień (KOD CPV) 63511000-4 – Organizacja wycieczek

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 • posiadający Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Należy załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 • MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć W POSTACI PROGRAMU WYCIECZKI WRAZ Z WYCENĄ
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 05 maja 2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  2. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie_rynku_na_wzcieczkę