Lublin, 18.09.2019 r. Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów papierniczych na warsztaty artystyczne

w ramach projektu: „Klub Seniora w gminie Niemce”, Nr: RPLU.11.02.00-06-0063/18, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Czytaj więcej