Projekt „Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju”,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich informuje, że realizuje w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie projekt „Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0158/16

Cel projektu: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 klientów (15 osób w pierwszej edycji 01.2018-12.2018 i 15 osób w drugiej edycji 01.2019- 12.2019) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Grupa docelowa projektu: stanowią osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracą socjalną zostaną objęte również osoby z otoczenia, rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników.

Grupa docelowa liczy 30 uczestników projektu (20 kobiet i 10 mężczyzn) w tym: co najmniej 50% uczestników będą stanowiły osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Główne rezultaty projektu: 30 osób z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę status na rynku pracy. Efektem projektu będzie podniesienie jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy społecznej i integracji na rzecz włączenia społecznego.

Zadania przewidziane w projekcie dla uczestników:

 • Indywidualna ścieżka reintegracyjna
 • Diagnoza potrzeb oraz jej ewaluacja w trakcie trwania projektu;
 • Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji;
 • Podpisanie kontraktów socjalnych;
 • Praca socjalna;
 • Świadczenia pieniężne w postaci zasiłków
 • Reintegracja i rehabilitacja społeczno-zawodowa prowadzona przez Klub Integracji Społecznej
  • Indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie indywidualnego planu działania;
  • Szkolenia zawodowe;
  • Szkolenie komputerowe;
  • Indywidualne zajęcia z psychologiem;
  • Doradztwo prawne;
  • Treningi umiejętności społecznych;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Staże zawodowe.

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 811 650,00 zł

Kwota dofinansowania: 689 902,50 zł

logo-ps