Aktywny Senior w aktywnej Gminie

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Konopnica realizuje projekt pn. „Aktywny Senior w aktywnej Gminie” nr projektu  RPLU.11.02.00-06-0062/18

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 100 osób starszych  (80 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Seniora w w Gminie Konopnica w okresie od I 2019 r. do XII 2021r.

Podejmowane działania w Klubie Seniora służyć będą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia samotności i aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował, upowszechniał zdrowy styl życia, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 80 kobiet i 20 mężczyzn), które spełniają warunki:

  • ­ zamieszkują tereny wiejskie,
  • ­ są mieszkańcami gminy Konopnica,
  • ­ mają ukończone 60 lat

Zachęcamy seniorów do skorzystania z usług w ramach Klubu Seniora:

  1. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, w tym w zakresie rehabilitacji, usługi psychologiczne, poradnictwo rodzinno ­ socjalne oraz doradztwo z dietetyki
  2. Zajęcia edukacyjne i integracyjne w ramach Klubu Seniora, w tym:
  • Warsztaty komunikacji społecznej
  • Warsztaty florystyczne
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty informatyczne
  • Warsztaty z rękodzieła
  • Warsztaty „Zdrowy styl życia”
  • Warsztaty „Senior ­ skuteczny lider”
  • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
  • Warsztaty muzyczne
  • Warsztaty teatralne
  • Warsztaty uwagi i koncentracji
  • Warsztaty : Trening pamięci
  • Warsztaty : Przeciwdziałanie depresji i osamotnieniu oraz radzenia sobie ze starzeniem i chorobami
  • Warsztaty z wizażu
  • Warsztaty ceramiczne
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Wyjazdy na basen
  • Wyjazdy do teatru do Warszawy
  • Wizyty studyjne
  • Wyjazdy do kina
  • Organizacja imprez okolicznościowych
  • W projekcie zapewniamy również wsparcie Animatorów

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 1 472 808,00 zł

Środki wspólnotowe: 1 399 167,60

Wkład własny: 73 640,40 zł

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne