Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Urzędowa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Krzywdy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Gościeradowa i Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze Stanina realizują projektu pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z województwa lubelskiego z powiatu łukowskiego oraz kraśnickiego wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowita wartość projektu: 2 087 917,20 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu – Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w gminach Stanin i Krzywda (powiat łukowski) oraz w gminach Urzędów i Gościeradów (powiat kraśnicki) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego i łukowskiego w tym:

  • poradnictwo psychologiczne, terapię, poradnictwo prawne oraz pracę socjalną
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych
  • kompleksowe wsparcie dla opiekunów i asystentów osobistych, w tym zatrudnienie nowych opiekunów, szkolenia wzmacniające, rozwijające kompetencje już istniejącej kadry, szkolenia przygotowujące do zawodu
  • wsparcie uczestników projektu przez animatorów i mentorów pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków opieki domowej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – Kontakt
Biuro Regionalne Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2 20 – 447 Lublin
Sekretariat: 81 529 76 50,
e-mail: rops@lubelskie.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Wołoszyn, tel. 81 5287622

Malwina Maślik, tel. 81 5287622

REGULAMIN_WYPOŻYCZALNI

Załącznik Nr 2 do Regulaminu bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Zal_nr_1_do_Regulaminu_rekrutacji-deklaracja_ uczestnictwa

Zal_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_oświadczenie_uczestnika