Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich jest organizacją pozarządową nakierowaną na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich.

Cele działań Fundacji to:

 • Wsparcie dla działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i poza jej granicami, ochronę praw i wolności człowieka i obywatela oraz równouprawnienie płci,
 • Upowszechnienie wśród młodzieży i społeczności akademickiej postaw aktywności społecznej,
 • Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, starszych oraz dzieci i młodzieży, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, imigrantów, uchodźców oraz grup ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
 • Rozwój integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz wsparcie na rzecz zbliżenia narodów i państw, a także różnorodnych kultur i tradycji,
 • Upowszechnienie nauki, oświaty, edukacji i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju edukacji nieformalnej i kształcenia ustawicznego,
 • Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Polski na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i Lubelszczyzny,
 • Wsparcie na rzecz tworzenia się społeczeństwa informacyjnego,
 • Wzmocnienie więzi łączących miasto Lublin z jego miastami partnerskimi,
 • Pogłębienie wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 • Wsparcie na rzecz nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, promocji zdrowia, pomocy społecznej, sportu i turystyki, działalności charytatywnej, promocji kultury i sztuki, kształtowaniu postaw proekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • Merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla działań z zakresu ekonomii społecznej, rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych w społecznościach lokalnych,
 • Wsparcie i promocja działalności nastawionej na rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych lokalnych kadr.
 • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależniania od gier pieniężnych, loterii oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami,
 • Promocja konsultacji społecznych, a także uczestnictwo w tych konsultacjach,
 • Działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) i zwiększania tzw. responsywności działań administracji publicznej,
 • Budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci, itp.),
 • Wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej – technik organizowania debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, wysłuchań publicznych, konsultacji.