Szkolenia i doradztwo dla jednostek organizacyjnych pomocy społeczne

Cel projektu:

Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego we wdrażaniu nowoczesnych metod kreowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

Opis projektu:

Projekt jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich oraz Instytutu Partycypacji Społecznej. Kadrę projektu stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego doradztwa dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz w realizacji projektów społecznych. Oferowane wsparcie jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli JOPS.

Działania w projekcie będą polegały na organizacji następujących form wsparcia:

– szkolenia

– doradztwo

– konferencje.

1. Szkolenia – cykl spotkań szkoleniowych dla pracowników JOPS z terenu województwa lubelskiego poświęcony m.in. przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów, Nowej Perspektywie Finansowej UE 2014-2020, partnerstwom lokalnym, przygotowywanym zmianom ustawowym dotyczącym polityki społecznej, a także innym dziedzinom, w zależności od zgłaszanych przez pracowników JOPS potrzeb szkoleniowych.

2. Doradztwo – specjalistyczne wsparcie świadczone instytucjom zgłaszającym zapotrzebowanie przez doświadczonych doradców. Doradztwo jest prowadzone zwłaszcza w zakresie przygotowania i realizacji projektów, opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych programów z zakresu polityki społecznej.

3. Konferencje – mają na celu spotkanie przedstawicieli różnych sektorów związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej polityki społecznej, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za przygotowywanie i realizację zmian systemowych. Planowane konferencje będą poświęcone zwłaszcza nowym trendom i innowacjom w pomocy społecznej.

Nasza kadra:

Anna Daszyńska – koordynator projektu , doradca ds. realizacji projektów

Nr tel.: 507 425 523

E-mail: daszynskaanna@gmail.com

Grzegorz Wenarski – doradca ds. realizacji projektów

Nr tel.: 724 338 665

E-mail: wenarski@gmail.com

Anna Wójcik – doradca ds. realizacji projektów

Nr tel.: 505 973 100

E-mail: annawojcikk@gmail.com

Partner projektu – Instytut Partycypacji Społecznej

Instytut Partycypacji Społecznej jest lubelską fundacją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności. Głównymi celami Instytutu jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju samorządności oraz promowanie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Założyciele Instytutu od wielu lat aktywnie działają na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, inicjują oraz angażują się w akcje o charakterze prospołecznym, biorą udział w projektach zarówno o zasięgu lokalnym, jak również krajowym i międzynarodowym. Osoby tworzące organizację posiadają kilkuletnie, bogate doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów w ramach POKL, FIO, programów ministerstwa finansów i innych źródeł.

Kontakt:

Nr tel. 724-338-665

E-mail: ips@ips.org.pl

www.facebook.com/FundacjaIPS