Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęła realizację projektu pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim” w partnerstwie z 7 gminami na terenie powiatu łukowskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej 375 osób poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w gminach Krzywda, Adamów, Stanin, Serokomla, Wojcieszków, Trzebieszów, Wola Mysłowska do końca X 2018 r.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
  2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Pracę socjalną.

Wartość projektu wynosi 868 375,00 zł

(w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 738 118,75 zł ).

Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 11.2017r. do 10.2018r.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Informacje o projekcie, jak i sposobie rekrutacji do projektu dostępne będą na stronie internetowej Fundacji jak i u Partnerów w Ośrodkach Pomocy Społecznej

 

logo-ps