ROZEZNANIE RYNKU na wycenę warsztatów w Klubie Seniora w Gminie Krzywda

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”  RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu),

Lipowa 18/67, 20-024 Lublin

NIP: 7123263025, Regon: 432680902

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi przeprowadzenia warsztatów w Klubie Seniora w Gminie Krzywda. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi. Zaplanowane usługi skierowane są do 90 uczestników. Klub Seniora zlokalizowany jest w 3 miejscowościach: Okrzeja, Huta Dąbrowa, Krzywda.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów informatycznych.
 2. W ramach usługi przewiduje się następujące czynności:

1 ) Realizację  warsztatów informatycznych, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r. dla 6 grup średnio po 10 osób w wymiarze 15 godzin dydaktycznych (5 dni każdy po 3 godziny dydaktyczne). Łącznie 90 godzin warsztatów.  Zadaniem trenera będzie przygotowanie autorskiego programu. Zakres tematyczny będzie wynikał z przeprowadzonej diagnozy potrzeb osób rekrutowanych do udziału w warsztatach.

Nauka będzie dotyczyła  m.in. podstawy obsługi komputera, wprowadzenie w środowisko systemu Windows, tworzenie i edycję dokumentów tekstowych, obsługę pamięci przenośnej i multimediów, zakupy przez internet, telewizja w Internecie, szukanie lekarzy i umawianie wizyt, e-kultura, obsługę poczty elektronicznej, komunikatory internetowe, portale społecznościowe, E-administracja, obsługa telefonów komórkowych. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w sieci i ochrony swoich danych osobistych. Seniorzy uzyskają umiejętności sprawnego poruszania się po Internecie.

2) Zakup materiałów na zajęcia dla 60 uczestników, w tym skrypty, długopisy oraz zakup książek do informatyki dedykowanych seniorom.

 1. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się godzinę szkoleniową – 45 minut, zajęcia mogą odbywać się w dni robocze oraz ewentualnie w soboty i niedziele, w zależności od potrzeb uczestnika projektu.
 2. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Krzywda. Na czas realizacji warsztatów zostanie udostępniona bezpłatnie sala oraz sprzęt komputerowy.
 3. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia poradnictwa: wzory list obecności, dzienniki zajęć, harmonogramy, protokoły odbioru usługi zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.
 4. Termin realizacji zamówienia odbędzie się od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2023, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie uzgadniany z Wykonawcą przed rozpoczęciem doradztwa w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.
 5. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia poradnictwa: wzory list obecności, dzienniki zajęć, protokoły zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.
 6. Opis Uczestników Projektu: Osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Krzywda. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80500000-9 Usługi szkoleniowe

85320000-8 Usługi społeczne

 1. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:
 2. sporządzanie dokumentacji z prowadzonych zajęć: lista obecności z warsztatów, protokołów, harmonogramów oraz inną niezbędną dokumentację sprawozdawczą wskazaną przez Zamawiającego,
 3. stała i bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji warsztatów,
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
 6. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 7. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 8. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego,

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. dysponują kadrą trenerów/wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu szkolenia lub osobiście spełniają warunki
 • posiadającym co najmniej 2 lata oraz minimum 100 godzin doświadczenia pracy jako trener z zakresu którego dotyczy oferta
 • Wyksztalcenie wykształcenie adekwatne do przedmiotu zamówienia i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.
 • posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:
  1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Termin złożenia wyceny: do dnia 24 lutergo 2022 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
  3. Forma złożenia wyceny:
 • w formie papierowej–Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, w godz. 9.00– 16.00.
 • lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: friofound@gmail.com
  1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
  2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Rozeznanie_rynku_warsztaty informatyczne