Rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług w związku z Covid-19 Nr 01/COV/2022

Rozeznania rynku skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług w związku z Covid-19

 Nr 01/COV/2022

  w projekcie pn.: „Aktywny senior w aktywnej gminie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Konopnica, zapraszają podmioty ekonomii społecznej do złożenia oferty na realizację usług w związku z Covid-19,

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach rozeznania dotyczącego realizacji usługi skierowanej do podmiotów ekonomii społecznej na realizację usług w związku z Covid-19 na części:

Część nr 1 – Zakup środków ochrony

Łącznie w ramach zamówienia zaplanowano dostawę 1 pakietu który składa się z:

 • 300 sztuk maseczek wielokrotnego użytku (wykonane z bawełny, możliwość prania w

temperaturze 60oC), po 1 dla każdej z osoby

 • 200 sztuk maseczek wielokrotnego użytku (wykonane z poliestru, możliwo prania w

temperaturze 60oC), po 1 dla każdej z osoby

 • Rękawiczki ochronne, lateksowe 40 sztuk, w każdym po 100 rękawiczek
 • Mydło w płynie 1L, 40 kompletów
 • Mydło w płnie 0,5 z dozownikiem, 20 kompletów
 • Ręcznik papierowy 60 kompletów
 • Śmietniki, 5 sztuk
 • Płyn do dezynfekcji rąk 5000ml, minimum 70% etanolu, 30 sztuk
 • Płyn do dezynfekcji rąk 250ml z atomizerem, minimum 73% etanolu, 30 sztuk

Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 r.

Część nr 2 – Cykliczne ozonowanie

Cykliczne ozonowanie 2 pomieszczeń o łączne kubaturze powierzchni ozonowanie 375m3

Ozonowanie będzie miało miejsce w tzw. małej sali i dużej Sali. Miejsce realizacji ozonowania: Klub seniora, Marynin 3, Gmina Konopnica, powiat lubelski

Zarówno mała sala jak i duża są wykorzystywane podczas realizacji poradnictwa, warsztatów oraz cyklicznych imprez okolicznościowych. Jest to stałe miejsce gdzie, odbywają się zajęcia klubu seniora

Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 17 czerwca 2022 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający, realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społeczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Oferta musi zawierać cenę brutto za wykonanie usługi (formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 oraz załącznik nr 2).
 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.
 2. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej najkorzystniejszej oferty, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
 3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem.
 4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie http://friofound.org/category/zamowienia-i-praca/
 5. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy środki ochrony do siedziby Zamawiającego: Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 (budynek Inkubatora Technologicznego).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi z dołu na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem
  o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

 Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku.

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 28.01.2022r.
 2. Miejsce składania ofert:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

Rozeznanie rynku – 1.COV.2022

 

WYNIKI:
część nr 1:
SDESIGN Spółdzielnia Socjalna
Urzędowska 36C
23-200 Kraśnik
kwota: 7 950,00zł

część nr 2:
SDESIGN Spółdzielnia Socjalna
Urzędowska 36C
23-200 Kraśnik
kwota: 4 000,00