Zapytanie ofertowe na dostarczenie produktów i półproduktów spożywczych (przerwa kawowa)

Zapytanie ofertowe

na dostarczenie produktów i półproduktów spożywczych (przerwa kawowa), w trakcie przeprowadzonych warsztatów

w ramach projektu „Czas Seniorów w gminie Niemce, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizująca projekt „Czas Seniorów w gminie Niemce”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostarczenie produktów i półproduktów spożywczych (przerwa kawowa) w ramach realizowanych w projekcie warsztatów.

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie produktów i półproduktów spożywczych (przerwa kawowa), w trakcie przeprowadzonych warsztatów

Ilość: 2 320 osobodni – 29 zestawów produktów i półproduktów

1 zestaw jest przeznaczony średnio dla 80 osobodni

W każdym zestawie powinno się mieścić:

kawa sypana 500g,

kawa rozpuszczalna 500g,

herbata czarna 200szt,

herbata owocowa 200 szt.,

herbata zielona 100 szt.,

cytryny 2 kg,

cukier 2 kg,

mleko 10 x1L,

śmietanki10 szt. po 30 ml,

cukier 2kg,

woda niegazowana 60 butelek 0,5 L,

woda gazowana 60 butelek 0,5 L,

soki 20 soków 1L,

ciastko kruche 10kg,

cukierki 6kg,

słone przekąski 5 kg

 

Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który są wadliwe.

 

 1. Terminy realizacji/wykonania zamówienia.

 Termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2023 r.

 

 1.  Składanie ofert wyceny:
 1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin złożenia wyceny: do dnia 06.09.2021 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.
 3. Forma złożenia wyceny:

w formie papierowej – biuro projektu – Frezerów 3,  20-209 Lublin  pokój nr III.18, w godz. 8.00– 16.00.

lub w formie elektronicznej – skany dokumentów – na adres: frio.found@gmail.com

 1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.
 2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 6. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Rozeznanie rynku – dostarczenie produktów i półproduktó spożywczych