ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w ramach zasady konkurencyjności na: „Zakup opasek telemedycznych” w projekcie „Czas Seniorów w gminie Niemce”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi Społecznej i Zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 1. Cel dialogu technicznego

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najkorzystniejszych technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji wyżej określonego zamówienia, a także na opracowanie dokumentacji postępowania w taki sposób, aby dokonać wyboru najlepszej oferty.

 1. Zasady dialogu technicznego:
 1. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego.
 2. Zamawiający przewiduje, iż czas spotkania z każdym z Uczestników dialogu wyniesie nie dłużej niż 120 minut.
 3. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem
  w dialogu.
 4. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący Uczestników dialogu.
 5. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez Uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentowanych przez Uczestników dialogu informacji, opracowań w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania dokumentacji w ramach procedury zasady konkurencyjności, w tym opisu przedmiotu Zamówienia i warunków umowy.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie do 30.09.2021r. co najmniej 2 uczestników dialogu technicznego, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, skieruje indywidualne zaproszenia do co najmniej 2 potencjalnych podmiotów mogących brać udział w dialogu technicznym.
 • Termin i zasady zgłaszania chęci udziału w dialogu technicznym: składania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia chęci udziału w dialogu technicznym można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 505 973 100 lub mail-owo na adres: friofound@gmail.com do 30.09.2021r. Pytania związane z dialogiem technicznym proszę kierować: na adres e-mail: friofound@gmail.com