ROZEZNANIE RYNKU Na wycenę warsztatów w Klubie Seniora w Gminie Krzywda

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi przeprowadzenia warsztatów w Klubie Seniora w Gminie Krzywda. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi. Zaplanowane usługi skierowane są do 90 uczestników. Klub Seniora zlokalizowany jest w 3 miejscowościach: Okrzeja, Huta Dąbrowa, Krzywda.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów – „Pierwsza pomoc”. W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: realizację 32 warsztatów z zakresu pierwszej pomocy, każde po 4 godziny dydaktyczne, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r. Warsztaty zostaną zorganizowane dla grup średnio 10 osobowych po 16 godzin dydaktycznych (4 dni x 4 h).
 2. W ramach zadania Wykonawca zapewni kompleksową usługę przeprowadzenia warsztatów obejmującą :

– realizację warsztatów „Pierwsza pomoc” w wymiarze łącznie 128 godzin dydaktycznych

– zapewnienie przerw kawowych w wymierzę 320 osobodni, w tym, woda napoje, ciepłe napoje: kawa, herbata, herbaty owocowe, cukier, śmietanka lub mleko,  oraz przekąski słone i słone: ciastka, cukierki, paluszki, krakersy.

– zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika, łącznie 80 zestawów

 1. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Krzywda
 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w terminie od podpisania umowy do 30.04.2023
 3. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia warsztatów: wzory list obecności, dzienniki zajęć, protokoły zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.
 4. Opis Uczestników Projektu: Osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Krzywda. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014­2020.

 

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80500000-9 Usługi szkoleniowe

85320000-8 Usługi społeczne

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 3. dysponują kadrą trenerów/wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu szkolenia lub osobiście spełniają warunki
 • posiadającym co najmniej 2 lata pracy jako trener z zakresu, którego dotyczy oferta i/lub posiadają doświadczenie zawodowe w zawodzie związanym z udzielaniem pierwszej pomocy tj. ratownik medyczny / pielęgniarka / lekarz medycyny oraz posiadają minimum 100 godzin doświadczenia pracy jako trener z zakresu, którego dotyczy oferta.
 • Wykształcenie wykształcenie adekwatne do przedmiotu zamówienia i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
 • posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Formularz oferty i pełna treść ogłoszenie:

Rozeznanie_rynku_warsztaty pierwsza pomoc