Informacja o projekcie pn. Włączamy aktywnych w gminie Urzędów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich informują o projekcie pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, nr projektu: RPLU.11.01.00­-06­-0061/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Projekt jest realizowany na terenie gminy Urzędów w okresie: 01.03.2021r. do 31.08.2022r.

 

Uczestnikami projektu będzie 36 osób (I edycja 18 osób, II edycja 18 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Urzędów. Będą to osoby korzystające ze wsparcia OPS w Urzędowie.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (dla każdej edycji):

 1. warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 2. warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 3. warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób” – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 4. artterapia – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 5. poradnictwo zawodowe indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (średnio 6 godzin na uczestnika);
 6. szkolenie / kurs zawodowy dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (średnio 120 h na uczestnika);
 7. egzamin kwalifikacyjny / certyfikacyjny po szkoleniu/ kursie zawodowym;
 8. stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń / kursów zawodowych dla każdego uczestnika;
 9. stypendium stażowe w ramach czteromiesięcznych staży zawodowych dla każdego uczestnika;
 10. pracę socjalną na rzecz wszystkich uczestników, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 11. wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych z pomocy społecznej.

Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 1. ciepły posiłek podczas:
  • warsztatów motywacyjnych w zakresie zmiany postaw i zachowań;
  • warsztatów w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym;
  • warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób”;
 2. materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe;
 3. ubezpieczenie NNW stażystów;
 4. badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy;
 5. materiały na zajęcia z artterapii.

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie oraz na stronie internetowej projektuhttp://wlaczamy.opsurzedow.pl

 

Rekrutacja rozpocznie się z początkiem maja 2021r. (dotyczy I edycji)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 82 25 209

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.