Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów nr 02/WAK/2021

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów nr 02/WAK/2021

 w projekcie pn.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, nr Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

 1. Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

 1. Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizują projekt Włączamy aktywnych w gminie Urzędów, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, w związku z tym zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny następującej usługi:

 

 1. PRZEDMIOT WYCENY:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób” 

Warsztaty mają na celu uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka zdrowia fizycznego, psychicznego, by lepiej funkcjonować w społeczeństwie, rodzinie,  środowisku pracy. Istotne jest wskazanie uczestnikom, że zaniedbania zdrowotne często są przyczyną złego stanu fizycznego i psychicznego, a co za tym idzie niezdolnością podejmowania pracy.

Warsztaty będą przeprowadzone w dwóch edycjach według planowanego harmonogramu: edycja nr 1: 18 uczestników (2grupy po 9 osób), 6 dni po 6 h /grupa w okresie od podpisania umowy do 31.08.2021 oraz edycja nr 2: 18  uczestników (2grupy po 9 osób), 6 dni po 6 h /grupa w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022

Łącznie do zrealizowania przewidziano 72 godziny w 2021 r. (edycja nr 1) i 72 godziny w 2022 r. (edycja nr 2).

Termin realizacji zamówienia: edycja nr 1 od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021, edycja nr 2 w okresie od 01.03.2022 do dnia 30.04.2022, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie podany Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu lub zmianom w planowanym harmonogramie lub liczbie godzin w danym roku o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie lub zmiany czasowe.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

       85320000-8 – Usługi społeczne

 

 1. Grupa docelowa

Grupa docelowa:

Grupa będzie liczyć 36 osób (20 kobiet, 16 mężczyzn) w wieku 18-65, w tym 12 osób biernych zawodowo oraz w tym dotkniętych problemami społecznymi utrudniającymi ich funkcjonowanie na rynku pracy w tym pozostających bez zatrudnienia i posiadających niskie kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Są to osoby będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia – osoby bezrobotne (około 20 osób) oraz bierne zawodowo (około 12 osób), większość to osoby z niskimi kwalifikacjami (ale nie wykluczamy z możliwości udziału os. z wyższym wykształceniem), zakładamy również udział osób posiadających niewielkie gospodarstwa rolne (około 4), korzystające z pomocy społecznej.

Warsztaty są uzależnione od realizacji rekrutacji. 1 edycja została zrekrutowana w maju 2021r., a 2 edycja styczeń – luty 2022 r.

 

  Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonego wsparcia: dzienniki zajęć, listy obecności.
 • stała i bieżąca współpraca z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań, informowanie jakie wyposażenie sali (np. flipchart lub inne) konieczne jest do wykonania przedmiotu umowy,
 • informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie niestacjonarnej lub na odległość (e-learning).
 2. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
 4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 5. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 6. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego. Termin realizacji umowy: usługi powinny być zrealizowane:
 7. Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazaną w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
 8. W sytuacji, gdy wybrany wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie realizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia trenera o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
 9. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na spotkanie z uczestnikami, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie trenera).
 10. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia.
 11. Za godzinę pracy warsztatowe przyjmuje się 45 minut

 

 • Miejsce realizacji i sposób realizacji
 1. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat kraśnicki, Gmina Urzędów
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyboru wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania,
  w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Usługa będzie wykonywana

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponują kadrą, która spełnia niżej podane wymogi:

 1. a) każdy specjalistów będzie posiadał wykształcenie kierunkowe/certyfikaty/uprawnienia do udzielania przeprowadzania szkoleń w wybranym zagadnieniu
 2. b) każdy specjalistów będzie miał min. 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu warsztatów
 3. c) każdy specjalistów będzie posiadał doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów w wymiarze co najmniej 70 godzin szkoleniowych z zakresu wsparcia profilaktyki psychologicznej lub zdrowotnej lub dietetycznej

Opis sposobu potwierdzenia spełniania ww. warunku: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia i doświadczenia Wykonawcy lub osoby wskazanej przez Wykonawcę, która będzie realizowała usługę (załącznik nr 3).

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia, w części Doświadczenie kadry wskazanej do przeprowadzenie warsztatów.

Do załącznika niezbędne jest  przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kserokopii protokołów odbioru usługi/referencji, potwierdzających doświadczenie posiadane przez specjalistę poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Oferowana cena – 100%
Pi = Cn/Ci x 100, gdzie,
Pi – ilość punktów dla badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu/-m Wykonawcy/-om, który/-rzy uzyska/-ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria w ramach danej części zamówienia.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku.

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 07.2021r.
 2. Miejsce składania ofert:

 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Projektu, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 lub w Administracji budynku (budynek Inkubatora Technologicznego)

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu wraz z załącznikami

rozeznanie rynku 2 wak 2021