Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zrealizowała projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie” w partnerstwie z 7 gminami na terenie powiatu łukowskiego.

Głównym celem projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 375 osób poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Krzywda, Stanin, Adamów, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Serokomla i Trzebieszów.

Projekt zakładał rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
  2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Pracę socjalną.

Wartość projektu wynosiła 868 375,00 zł. Realizacja projektu miała miejsce w okresie od 11.2017r. do 10.2018r.

Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Informacje o projekcie, jak i sposobie rekrutacji do projektu dostępne były dostępne na stronie internetowej Fundacji jak i u Partnerów w Ośrodkach Pomocy Społecznej.